Дом здравља Чока

На основу  чланова 7. и 8.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( Сл. гласник РС бр. 106/2018), чланa 22. Статута Дома здравља Чока, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Чока за 2018. годину бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године са изменама Кадровског плана ДЗ Чока за 2018. годину број: 112-01-200/2018-02 од 25.10.2018. године, в.д.директор Дома здравља Чока доноси одлуку да се распише

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом:

 

  1. Медицинска сестра/техничар у поливалентној патронажи у Служби за здравствену заштиту деце,жена и поливалентну патронажу: због замене привремено одсутног запосленог, у

     трајању до 18 месеци 1 извршилац

 

II

 

Опис послова: - планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;

- спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у тиму или самостално, у здравственој установи и у оквиру теренског рада;

- посећује труднице, породиље и новорођенчад, малу и предшколску децу, у оквиру теренског рада;

- посећује пацијенте оболеле од хроничних незаразних болести, менталних обољења, у оквиру теренског рада;

- сарађује са другим учесницима у пружању здравствене заштите и службама у заједници;

- обучава новопримљене здравствене раднике и

контролише обуку приправника;

- континуирано спроводи надзор процеса статистичког извештавања;

- требује потрошни материјал за службу;

- контролише одлагање медицинског отпада на прописан начин;

- спроводи и контролише поступак дезинфекције и стерилизације опреме и материјала;

- подноси редовно извештаје о извршеним услугама на терену статистичкој служби и одговара за тачност извештаја;

- обилази породиље код куће и врши контролу телесног развоја детета, даје савете за исхрану и негу детета, даје савете за исхрану и негу и нормалан одгој  одојчади;

- одржава сталну везу са саветовалиштем и амбулантом;

- контролише негу, исхрану детета, одржавање хигијене детета, хигијену стана и околине детета, као и социјално и здравствено стање породице;

- даје савете и упутства за отклањање евентуалних неправилности у третману детета;

- о својим запажањима редовно извештава лекара и консултује се са њим;

- обилази хроничне болеснике по налогу лекара, саставља дијету за дијабетичаре, даље савете за примену исте;

- ради и друге послове патронаже дијабетичара, по потреби патронажу пацијената са пнеумофтизиолошким обољењима и других пацијената као и болесника који се лече у служби за здравствену заштиту одраслих;

- одржава сталну везу са центром за социјални рад  и психологом и о уоченим запажањима извештава исте ради предузимања мера из њихове надлежности;

- по потреби и на предлог лекара обилази труднице и заказује контролу;

- сарађује са другим службама Дома здравља;

- по потреби замењује медицинске сестре у случају њихове одсутности;

- ради уз опасност од инфекције;

- дужна је да се стално стручно усавршава и оспособљава и да примењује прописане и одобрене стандардне методе и поступке;

- дужна је да се придржава етичког кодекса здравствених радника и пословног кодекса установе;

 - ради и друге послове из свог делокруга рада по налогу доктора медицине изабраног лекара, главне сестре-

техничара ДЗ, начелника службе и директора ДЗ, којима непосредно одговара за свој рад.

                      

III

 

Услови: Поред општих услова предвиђених законом,

 

- Стручна спрема/ образовање:

    -  IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа,

 

- Додатна знања / испити/радно искуство:

    - положен стручни испит,

    - поседовање лиценце за рад,

    - најмање шест месеци радног искуства у звању медицинска сестра/техничар и

    - положен возачки испит за Б категорију.

 

IV

 

Као доказ о испуњености услова, уз пријаву приложити:

  1. кратку биографију;
  2. фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте ( уколико

       је чипована);

  1. 3. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи;
  2. 4. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
  3. 5. оверену фотокопију лиценцe за рад;
  4. доказ о радном искуству;
  5. фотокопију возачке дозволе.

 

V

 

Рок за подношење пријаве је 8 ( осам) дана од дана објављивања огласа на званичној интернет страници Националне службе за запошљавање и Министарства здравља РС.

 

VI

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави лекарско уверење о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

VII

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

 

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

VIII

 

Пријаве са доказима доставити у затвореној коверти лично кадровској служби Дома здравља Чока или поштом на адресу:

Дом здравља Чока, ул. Сенћанска бр.3, 23320 Чока,

са назнаком: „ Пријава на оглас“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.    

 

 

Директор Дома здравља Чока

др Биљана Мусулин Јањић