Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник

Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, на основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлуке директора  02-бр. 228/1 од 13. 02. 2020. године, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време

 

            1 Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник има потребе за заснивањем радног односа  за рад на ОДРЕЂЕНО време, у:

 

  1. У Служби за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове-Одељењу за техничке послове

 

  • Спремачице.................................................. 1 извршилац, за рад на одређено време до повратка на рад привремено одсутне запослене

 

                Опис послова:

-     одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;

-     одржава хигијену у административним просторијама;

-    одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе;

        -     обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе

               здравствене установе.

 

                Услови за пријем у радни однос кандидата су:

                 - основно образовање            

 

  1. 2. У  Служби за стоматолошку здравствену заштиту

 

                    2.1. Зубног техничара................... 1 извршилац за рад на одређено време,

                     ради привремено повећаног обима посла,  у трајању најдуже до 2

                     месеца

 

            Опис послова:

 

-     израђује, прилагођава и поправља стоматолошка протетска помагала, по налогу

и пратећи упутства доктора стоматологије или специјалисте доктора стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију;

-     припрема лабораторију за зубну технику за рад;

-     сарађује са доктором стоматологије у изради и адаптацији протетске надокнаде;

         -     репарише протетску надокнаду.

 

           Услови за пријем у радни однос кандидата су:

 

  • завршена средња медицинска школа-смер зубних техничара
  • положен стручни испит,
  • лиценца за рад,
  • најмање шест месеци радног искуства у звању зубног техничара

 

Уз пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове огласа и то: фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, односно сведочанства о завршеној основној школи, уверење о положеном стручном испиту, лиценцу за рад, доказ о радном искуству

 

            Приликом избора кандидата, предност ће имати кандидати који имају радно искуство на пословима у здравственој установи.

            Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа достављати поштом или лично у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање, на адресу: Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, ул. Светог Саве бр. 49, 37240 Трстеник.

            Контакт телефон: 037/714-150

            Кандидати ће о одлуци о озбору бити обавештени у року од 30 дана од дана истека рока за достављање пријава.

 

 

Д и р е к т о р ,

Др Радован Поповић, спец.

ургентне медицине