Апотека Пирот

На основу члана 164. став 4. Закона о здравственој заштити (“Сл. Гл. РС “ бр. 25/2019) члана 7 до 9 Појединачног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. Гл. РС” бр. 96/2019), члана 14 Статута Апотеке Пирот и Закључка 51 Комисије за давање сагласности за ново запошљавање бр. 112-1088/2020 од 07.02.2020.г., Одлуке директора бр. 151-112/20 од 14.02.2020.г.

 

директор

Апотеке Пирот

 

расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на неодређено време

магистра фармације - 2 извршиоца

 

 

Опис посла:

 

- обавља послове из области фармацеутске здравствене делатности о чему води прописану медицинску документацију;

- издаје лекове, медицинска средства и предмете опште употребе и даје савете за њихову примену;

- прати нежељене реакције на лекове и медицинска средства и доприноси избегавању истих;

- доприноси избегавању интеракција и терапијског дуплирања примене лекова;

- ради на промоцији здравља и превенција болести у сарадњи са другим здравственим радницима;

- израђује магистралне лекове;

- набавља и контролише правилно складиштење и чување лекова, медицинских средстава и предмета опште употребе;

- управља фармацеутским отпадом;

- учествује у континуираном стручном усавршавању;

- обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредног руководиоца

 

Поред општих услова прописаних Законом, кандидат мора да испуњава и следеће услове:

- високо образовање на:

- интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.г.

- основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.г.

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању магистра фармације.

 

Докуменација потребна за пријаву:

 

- пријава на оглас;

- CV (радна биографија);

- диплома о завршеном факултету, (оверена копија);

- уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија);

- лиценца надлежне коморе (оверена фотокопија);

- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);

- извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме).

Изабрани кандидат, пре заснивања радног односа, дужан је да достави лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведени документ у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

 

Кандидати могу доставити уз пријаву:

 

 - препоруке претходних послодаваца

- сертификате, лиценце, уверења и сл. о додатним обукама и усавршавањима и сл.

 

Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се разматрати.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

 

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли у управи Апотеке Пирот, у ул. Вука Караџића бр. 8 у Пироту, као и на сајту Апотеке Пирот: www.аpoteka-pirot.rs

 

Изабрани кандидати ће бити лично обавештени телефонским путем.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Напомена: потенцијални кандидати који су у Апотеци Пирот запослени на одређено време нису у обавези да достављају комплетну документацију, јер се иста налази у кадровској служби, већ само пријаву.

 

Пријаве слати на адресу: Апотека Пирот, са назнаком “Пријава по огласу за заснивање радног односа” ул. Вука Караџића бр. 8 Пирот 18 300.

 

 

Директор ЗУ Апотека Пирот

магистар фармације Слађана Златковић