Општa болницa Сремска Митровица

На основу члана 16. Статута Опште болнице Сремска Митровица, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019) Сремска Митровица, директор Опште болнице Сремска Митровица

 

Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

  

1.Оператер технике –  Одељење заштите –- Служба техничких послова –  Служба  за правне,финансијске и техничке послове, на одређено време, до повратка одсутног радника са боловања, са пуним радним временом.

  – извршилац  1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС, 113/2017, 95/2018 аутентично тумачење) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови:

Средње образовање у трајању од четири године или Средње стручно образовање у трајању од три године, 6 месеци радног искуства.

 

Опис послова:

Перманентно у току 24 сата правовремено опслужује системе телекомуникације и то: телефонске централе, радио станице, мултитом бежичног система, централне интерфоније, телекса, телефакса, примопредајник РТ 20 ТЦ 6. Уредно води дневник рада примопредаје и одговарајуће извештаје. Ради и друге послове из домена своје стручности по налогу шефа, начелника и помоћника директора за техничке послове, којима непосредно и одговара за свој рад.

 

2.Техничар електроничар на хемодијализи  – Електро одсек- Служба техничких послова –  Служба  за правне,финансијске и техничке послове, на одређено време до 6 месеци, на упражњено радно место, са пуним радним временом.   – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС, 113/2017, 95/2018 аутентично тумачење) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови :

Средње образовање у трајању од четири године Завршена Електротехничка школа.

Опис послова:

Врши  превентивни преглед, одржавање и самостално отклањања кварова на медицинским  апаратима  и другим уређајима. Оперативно сарађује са сервисерима за одржавање медицин-ских апарата и уређаја. Врши пуштање у рад медицинских апарата и даје упутства за њихово руковање медицинским радницима. Ради и друге послове из свог домена стручности, а по налогу шефа, начелника којима непосредно и одговара за свој рад.                                                                                                          Радно место са повећаним ризиком .

 

 

 

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

 

-  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

-  Фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

    -  Фотокопија важеће личне карте,

     -  Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

      -Потврда о радном искуству за радно место оператер технике.

 

Напомена: Кандидати који буду изабрани по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од надлежног Диспанзера медицине рада.У случају да изабрани кандидат не испуњава услове у погледу здравствене способности за рад на радном месту, вршиће се поновни избор из реда кандидата који су конкурисали за то радно место.

 

            Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

   

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се путем поштe или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за који оглас и које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

 Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

 

ДОСТАВИТИ:

 

1.На огласну таблу Опште болнице                                                 ДИРЕКТОР

2.Националној служби за запошљавање                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

3.Помоћнику директора Сектора                                         СРЕМСКА МИТРОВИЦА      

4.Кадровском одсеку                                             

5.Архиви                                                                                           др Живко Врцељ