Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107- 1898                 од  14.02.2020.год , Здравствени центар расписује  

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

          

ОЈ Општа болница Ужице

 1. Доктор медицине ................................................................................................ 1 извршилац
 2. Медицинска сестра техничар у операционим салама .................................... 1 извршилац

ОЈ Општа болница Прибој

 1. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ................ 1 извршилац

ОЈ Општа болница Пријепоље

 1. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ................ 1 извршилац

ОЈ Дом здравља Нова Варош

 1. Медицинска сестра техничар у амбуланти ......................................................... 2 извршиоца

ОЈ Дом здравља Косјерић

 1. Лабораторијски техничар ..................................................................................... 1 извршилац

ОЈ Дом здравља Пожега

 1. Доктор медицине изабрани лекар ...................................................................... 1 извршилац

 

         Услови за заснивање радног односа

 • За радно место доктор медицине и доктор медицине изабрани лекар –VII степен стручне спреме,завршен медицински факултет,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место медицинска сестра техничар у операционим слама, медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима и медицинска сестра техничар у амбуланти  - IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска  школа , смер медицинска сестра,положен стучни испит и важећа лиценца
 • За радно место лабораторијски техничар –IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска школа,смер лаборатиријски техничар,положен стручни испит и важећа лиценца

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи одн.факултету
 • Оверена фотокопија стручног испита
 • Оверена фотокопија важеће лиценце
 • Кратку биографију

                    Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић