Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107 бр 1896 од                 14.02.2020.год., Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

      

     

 

     ОЈ Дом здравља Ужице

  1.  Медицинска сестра техничар у кућном лечењу и нези .................................... 1 извршилац

    

     ОЈ Општа болница Ужице

  1. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима .................... 2 извршиоца

    

 

    Услови за заснивање радног односа

  • За радна места медицинска сестра техничар кућном лечењу и нези, медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима – IV степен стручне спреме,завршен медицинска  школа ,смер медицински техничар,положен стручни испит и важећа лиценца

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућој школи
  • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
  • Оверену фотокопију важеће лиценце
  • Кратку биографију

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић