Oпшта болница Ваљево

 

      На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач  РС,  аутономна  покрајина   и  јединица   локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,,бр.96/2019)   и  одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01-1220 од  11.02.2020.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

 за  пријем   у   радни  однос   на  одређено  време , ради  замене привремено  одсутне  запослене, до  повратка  са  трудничког,  породиљског  одсуства  и  одсуства  са  рада  ради  неге  детета , за  радно  местo

 

- медицинска  сестра/техничар  на  осталим  болничким   одељењима , за   потребе  Службе   за  педијатрију  са  педијатријским  одељењем  и специјалистичким  кабинетима  -  1  извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

- завршена   средња   медицинска   школа , педијатријски смер , IV степен  стручне  спреме

- положен  стручни  испит

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

-  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом  и  контакт  подацима

- фотокопија   дипломе   о  стеченом   образовању   одговарајућег   профила

- фотокопија   уверења  о  положеном  стручном   испиту

 - извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

 

  Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана  објављивања  огласа  у  публикацији ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

   Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за  пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Зоран  Ђурић, в.д. директора

 

 

         На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач  РС,  аутономна  покрајина   и  јединица   локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,,бр.96/2019)   и одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01-1222  од   11.02.2020.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

  за  пријем   у   радни  однос   на  одређено  време ,  до   шест   месеци,  ради  обезбеђења   услова   у  погледу   кадра  за  обављање  здравствене  делатности , за  радно  место

 

- медицинска  сестра/техничар   у  трансфузиологији  ,   за  потребе  Одељења  болничка  банка  крви –клиничка  трансфузија  -  1 извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

-завршена  средња  медицинска  школа, IV  степен  стручне  спреме

-положен  стручни  испит 

-завршен  специјалистички  испит  за  рад  у  служби  за  трансфузију  крви

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

-  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом  и  контакт  подацима

-  фотокопија   дипломе   о  завршеној   школи  одговарајућег  профила

-  фотокопија  уверења  о  положеном  стручном  испиту

- фотокопија   уверења  о  завршеном  специјалистичком  испиту  за  рад  у  служби  за  трансфузију  крви

 - извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

 

  Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана објављивања  огласа  у  публикацији  ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

 Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

 

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Зоран Ђурић, в.д. директора

 

 

         На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач  РС,  аутономна  покрајина   и  јединица   локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,,бр.96/2019)   и одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01-1224  од  11.02.2020.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

  за  пријем   у   радни  однос   на  одређено  време,   до   шест   месеци , ради  обезбеђења   услова   у  погледу   кадра  за  обављање  здравствене  делатности , за  радно  место

 

- сервирка  ,   за  потребе   Службе  за  техничке  и  помоћне  послове- Одсек  за  припрему  и  дистрибуцију хране -  1 извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

-средње  образовање;

изузетно:

-основно  образовање  и  радно  искуство  на тим  пословима  стечено   до  дана  ступања  на  снагу  уредбе  о  каталогу  радних  места

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

-  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом  и  контакт  подацима

-  фотокопија   дипломе  /сведочанства  о  завршеној  школи

 - извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до  промене  презимена /

 

  Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана објављивања  огласа  у  публикацији  ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

 Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

 

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Зоран Ђурић, в.д. директора