Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Р Србија, аутономна  покрајина и локална самоуправа ( „ Службени гласник РС „ број 1/15 ) , Сагласности Министарства здравља Сагласности Министарства здравља бр 112-01-11885/2019  од 27.11.2019  ,  Одлуке В.Д. директора болнице број 34/2020  од  18.02.2020. године,  а на  oснову указане потребе,

 

 

Специјална болница за рехабилитацију – Бања Ковиљача,

расписује

Јавни оглас за пријем у радни однос на  одређено време , до 30.04.2020,

а  за обављање следећег посла:

 

 

 

  1. КУВАР.........................Четири ( 4 ) извршиоца;

 

Стручна спрема / образовање

 

 Средње образовање

 

 

 

Расписати  јавни огласа  за пријем наведених радника и објавити код Националне службе за запошљавање, на Web сајту Министарства здравља  као и на огласној табли Специјалне болнице за рехабилитацију.

 

Услови за заснивање радног односа:

 

  • Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 

  • уверење о држављанству;
  • диплома о стеченом образовању
  • доказ о положеном бозачком испиту – Б категорија

 

 

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима (који се прилажу у фотокопији) о испуњености услова из огласа је 8 ( осам ) дана од  дана  објављивања  на wеб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача, Министарства здравља и Националне службе запошљавања.

 

Непотпуне  и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима. 

Резултати огласа ће бити објављени на wеб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача.   

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидати су дужни да доставе документацију о испуњењу услова огласа у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Пријаву на оглас доставити на адресу:

Специјална болница за рехабилитацију

15316 Бања Ковиљача

Парк бб,

или директно  у Специјалну болницу за рехабилитацију, сваког радног дана од 08 до 14 сати, са назнаком „ за оглас – не отварати,,                                   

 

 

В. Д.  Директора Болнице

Прим. Др Александар Јокић