Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник

Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, на основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, а у складу са  Уредбом o поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гл. РС“, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 )и Одлуке директора  02-бр. 239/1 од 14. 02. 2020. године, расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време

 

            1 Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник има потребе за заснивањем радног односа на ОДРЕЂЕНО време, због привремено повећаног обима посла, за послове  у:

 

 1. У Служби хитне медицинске помоћи:

 

 1. 1.    Доктора медицине у хитној медицинској помоћи.............. 1 извршиоца

             за рад на одређено време у трајању најдуже до 3 месеца

 

            Опис послова:  

-   дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

-    учествује у посебним програмима (мере у току епидемија и масовних несрећа, )

-    обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења,

-    прописује лекове и медицинска средства

-    збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравственеустанове;

-    даје оцену о здравственом стању,  управља моторним возилом , иде у кућне посете у оквиру теренског рада;

-     учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

-    обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

-     планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

-     обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном ниову здравствене заштите које су предвиђене за услуге  лекара хитне медицине

        -     утврђује време и узрок смрти; 

 

       Услови за пријем у радни однос кандидата су:

 

        Високо образовање:

-    на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

 -  на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао

     високо образовање до 10. септембра 2005. године

 -   положен стручни испит;

 -  лиценца за рад

         -   најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

 1. 1. 2. Возача санитетског возила......................1 извршилац за рад на одређено

                 време   у трајању најдуже до 4 месеца

       

  Опис послова:

-     врши хитан санитетски превоз пацијената;

-    врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан;

-     помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената;

-    управља специјалним санитетским возилом за превоз нагло оболелог, унесрећеног и повређеног;

-    на интервенцији екипе помаже лекарској екипи у пружању хитне медицинске помоћи, у поступцима оживљавања, преносу болесника или медицинске опреме са виших спратова или подрумских просторија, као и друге послове које наложи дежурни лекар екипе;

-     рукује инсталисаним системом у возилу и светло - звучном сигнализацијом у

возилу;

-    надзире исправност функције система за оксигенацију, односно о функционисање боце са кисеоником и регулатора за проток кисеоника у возилу;

-     при преузимању возила контролише његову прописану опремљеност;

-    води путни налог који по завршетку смене предаје одговорном возачу смене, сменовођи;

-    одговоран је за безбедност у саобраћају лекарске екипе и животно угрожених пацијената;

-     у случају удеса обавезно обавештава МУП и начелника Службе за ХМП;

  -     материјално одговара за стање и комплетност возила и опреме у њему;

 

             Услови за пријем у радни однос кандидата су:

           -Средње образовање,

           - положен возачки испит за Б категорију

 

 

 1. У Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са медицином рада

 

 1. Медицинске сестре у кућном лечењу и нези.................... 2  извршиоца за рад на одређено време у трајању најдуже до 4 месеца

 

Опис послова :

-     пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију у папирној и електронској форми;

-     у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи

превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену,у оквиту теренског рада;

-    припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за рад;

-    учествује у дијагностици (ЕКГ са мониторингом, одређивање шећера у крви и др.) и врши антропометријска мерења

-     врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената;

-     правилно одлаже медицински отпад;

    -     обавља медицинско-техничке интервенције давања медикаментозне терапије, пласирање венске каниле, обрада ране и превијање, пласирање уринарног катетера, давање оксигенотерапије, инхалационе терапије,  правилно одлаже медицински отпад;

 

Услови за пријем у радни однос кандидата су:

 • средња медицинска школа-општи смер,
 • стручни испит,
 • лиценца,
 • возачки испит за Б категорију,
 • најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре

 

 1. У Служби за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове-Одељењу за техничке послове

 

 • Спремачице.................................................. 1 извршиоца, за рад на одређено време у трајању најдуже 3 месеца,
 • Спремачице.................................................. 1 извршиоца, за рад на одређено време у трајању најдуже 4 месеца,

 

                Опис послова:

-     одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;

-     одржава хигијену у административним просторијама;

-    одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе;

        -     обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе

               здравствене установе.

 

                Услови за пријем у радни однос кандидата су:

 • основно образовање

 

 1. У  Служби за стоматолошку здравствену заштиту

 

 1. Стоматолошке сестре у амбуланти................... 1 извршилац за рад на одређено време у трајању најдуже до 4 месеца

 

                 Опис послова:

-   асистира доктору стоматологије током спровођења стоматолошке здравствене заштите;

-     асистира при денталним и интраоралним снимањима;

-     води прописану медицинску документацију у папирној и електронској форми;

-     припрема стоматолошку ординацију за рад;

-     врши дезинфекцију и стeрилизaциjу мaтeриjaлa и инструмeнaтa;

  -     правилно одлаже медицински отпад.

 Услови за пријем у радни однос кандидата су:

-    завршена средња медицинска школа, стоматолошки или општи смер

 • положен стручни испит,
 • лиценца или решење о упису у комору,
 • најмање шест месеци у звању медицинске или стоматолошке сестре

 

Уз пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове огласа и то: фотокопију дипломе о завршеним студијама, односно средњој или основној школи,  фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу за рад или решење о упису у Комору,    потврду о радном стажу, фотокопију возачке дозволе, зависно од услова који су потребни за обављање посла.

 

            Приликом избора кандидата, предност ће имати кандидати који имају радно искуство на пословима у здравственој установи.

 

            Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа достављати поштом или лично у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање, на адресу: Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, ул. Светог Саве бр. 49, 37240 Трстеник.

            Контакт телефон: 037/714-150

            Кандидати ће о одлуци о озбору бити обавештени у року од 30 дана од дана истека рока за достављање пријава.

 

 

Д и р е к т о р ,

Др Радован Поповић, спец.

ургентне медицине