Општа болница «Ђорђе Јоановић» Зрењанин

На основу члана 24. Закона о раду (»Службени  гласник РС» бр.24/05, 61/05,  54/09, 32/13 и 75/14, 13/2017 –одлука УС и 113/2017), члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник  РС» бр. 69/2019),  члана 9. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга, у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број:112-01-200/2018-02  од 20.08.2018. године, на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  51 број: 112-838/2020 од  31.01.2020. године, а који смо примили 11.02.2020. године, дел.број: 01- 372/1  и  Одлуке директора Опште болнице »Ђорђе Јоановић» Зрењанин број  01-742  од  19.02.2020. годинe расписује се:

 

 

О  Г  Л  А  С

                

 

За пријем у радни однос на  НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

 

Расписује се јавни оглас за пријем запосленог у радни однос на неодређено време са пуним радним временом  у  Општу болницу  «Ђорђе Јоановић»  Зрењанин, за радно место

 

 1. Радник обезбеђења без оружја.................................................................... 3 извршиоца
 2. Кувар ................................................................................................................ 1 извршилац
 3. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге ....... 1 извршилац
 4. Помоћни радник ............................................................................................. 1 извршилац

 

***Кандидати за радно место под редним бројем 1 морају поседовати  завршен III степен стручне  спреме.

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

 • молбу
 • CV
 • оверену фотокопију дипломе
 • Лекарско уверење за радно место радник обезбеђења без оружја
 • Оверену фотокопију Решења којим се издаје Лиценца за вршење основних послова Службеника обезбеђења
 • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле

      (IGG антитела)

 

*** Кандидати за радно место под редним бројем 2 морају поседовати III степен стручне  спреме завршену Угоститељско туристичку  школу –  смер Кувар.

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

 • молбу
 • CV
 • оверену фотокопију дипломе
 • лекарско уверење о општој здравственој способности
 • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
 • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
 • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

*** Кандидати за радно место под редним бројем  морају имати  завршену основну школу.

Заинтересовани кандидати треба да приложе:

 • молбу
 • CV
 • оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи
 • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
 • лекарско уверење о општој здравственој способности
 • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
 • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

*** Кандидати за радно место под редним бројем   4 морају имати  завршену основну школу.

Заинтересовани кандидати треба да приложе:

 • молбу
 • CV
 • оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи
 • лекарско уверење о општој здравственој способности
 • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
 • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

Рок за подношење пријава је  10  дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5,

са назнаком «ОГЛАС»

 

Назначити у молби датум почетка огласа

 

Оглас важи од 19.02.2020. године до  28.02.2020.године

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.