Дом здравља „ Др Милорад – Мика Павловић „

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република  Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019 ), Дописа Министарства здравља број 112-01-1382/2019-02 од 29.01.2020. године, Закључка Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-10873/2019 од 30.10.2019. године, Oдлуке директора Дома здравља "Др Милорад –Мика Павловић" Инђија број 01-451 од 18.02.2020. године,  Дом здравља „Др Милорад –Мика Павловић“ Инђија расписује:

 

Ј А В Н И   О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Ради попуне радног места:

Руководилац правних, административних и кадровских послова (шеф одељења за правне и опште послове) у Дому здравља „Др Милорад-Мика Павловић“ Инђија, примиће се у радни однос 1 /један / извршилац на неодређено време;

 

Опис послова:

 • Организује, кординира, прати и контролише извршење правних, кадровских и административних послова;
 • Надзире рад запослених на правним, кадровским и административним пословима;
 • Развија, дефинише и кординира припрему програма и планова рада из области правних, кадровских и административних послова;
 • Организује, кординира и контролише извршење општих послова;
 • Доноси одлуке о начину реализације правних, кадровских и административних послова;
 • Прати спровођење и усклађеност општих и појединачних аката са прописима из делокруга рада;
 • Обавља послове из области имовинско-правних послова;
 • Прати и припрема опште акте, уговоре и друге опште и појединачне акте;
 • Контролише припрему уговора и њихову реализацију и доноси одлуку о предузимању правних мера;
 • Решава радне, дисциплинске и друге поступке и управља другим правним пословима;
 • Кординира послове из области заштите запослених од злостављања на раду;
 • Кординира осмишљавање и успостављање система интерних контрола;
 • Анализира проблеме у вршењу послова и припрема смернице и упуства запосленима за уједначавање и примену најбоље праксе;
 • Обавља послове око уписа у судски регистар, земљишне и друге књиге;
 • Учествује у процесу акредитације;
 • Може да врши послове заступања Дома здравља пред надлежним органима по добијеном пуномоћју;
 • Обавља и остале послове у домену своје стручне спреме по налогу директора.

 

Општи и посебни услови за обављање посла:

 • На основним академским студијама из области правних наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
 • На основним студијама из области правних наука у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
 • Општа здравствена способност;
 • Положен правосудни испит;
 • Знање рада на рачунару;
 • Знање енглеског језика, ниво Б2;
 • Најмање 5 /пет/ година радног искуства.

Радно време износи 40 сати недељно.

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању из области правних наука – звање дипломирани правник / мастер;
 • Оверена фотокопија доказа о положеном правосудном испиту;
 • Потврда или било који други доказ о стеченом радном искуству;
 • Потврда или било који други доказ о познању енглеског језика, ниво Б2;
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
 • Доказ да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од 6 месеци);
 • Доказ о познавању рада на рачунару;
 • Лекарско уверење (подноси кандидат који буде примљен у радни однос);
 • Кратку биографију;

 

Пријаве на оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа web сајту Националне службе за запошљавање.  

 Оглас објавити код web сајту Националне службе за запошљавање, web сајту Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву са документима којима се доказује испуњеност услова огласа доставити у затвореној коверти са назнаком „ за оглас“ на адресу:

Дом здравља „ Др Милорад – Мика Павловић „

Улица: Српскоцрквена бр. 5

22320 Инђија

 

Директор Домa здравља

Др Јово Комазец

Спец. гинекологије и акушерства