Дом здравља „Др Милорад – Мика Павловић“

На основу члана 7. и 8.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република  Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019 ), Дописа Министарства здравља број 112-01-1382/2019-02 од 29.01.2020. године, Закључка Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-10873/2019 од 30.10.2019. године, Oдлуке директора Дома здравља "Др Милорад –Мика Павловић" Инђија број 01-452 од 18.02.2020. године,  Дом здравља „Др Милорад –Мика Павловић“ Инђија расписује:

 

Ј А В Н И   О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Ради попуне радног места:

Ижењер за рачунарске мреже у Служби за техничке и друге послове у Дому здравља „ Др Милорад – Мика Павловић „ Инђија, примиће се у радни однос 1 /један / извршилац на неодређено време;

 

Опис послова:

 • Примењује мрежна решења (switching, routing, интернет рутирање, NextGeneration Networks, broаdband интернет приступ, контрола мрежног саобраћаја и др.);
 • Пружа техничку подршку корисницима информационог система и сарађује са техничком подршком;
 • Дефинише, презентује и реализује корисничка решења везана за рачунарске мреже и израђује техничке спецификације;
 • Израђује писану документацију за пројекте и корисничка решења;
 • Врши оптимизацију параметара у зависности од оптерећења и апликативних захтева;
 • Прати потребе корисника и захтеве система, на основу којих предлаже измену или надградњу мрежних сервиса;
 • Ради на дистрибуцији, мониторингу и евалуцији здравствених база података;
 • Учествује у процесу електронског фактурисања;
 • Учествује у креирању програма здравствене заштите;
 • Врши едукацију запослених за рад са електронском документацијом;
 • Одржава здравствени информациони систем;
 • Обавља и остале послове у домену своје стручне спреме по налогу непосредног руководиоца, односно директора.

 

Општи и посебни услови за обављање посла:

 • На основним академским студијама из области природних или техничких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
 • На основним студијима из области природних или техничких наука у трајању од најмање четири године, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
 • Општа здравствена способност;
 • Најмање једна година радног искуства.

 

Радно време износи 40 сати недељно.

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању из области природних или техничких наука - звање дипломирни инжењер мрежа и телекомуникација  / мастер
 • Потврда или било који други доказ о стеченом радном искуству;
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
 • Доказ да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од 6 месеци);
 • Лекарско уверење (подноси кандидат који буде примљен у радни однос);
 • Кратку биографију;

 

Пријаве на оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа web сајту Националне службе за запошљавање.  

 Оглас објавити код web сајту Националне службе за запошљавање и web сајту Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву са документима којима се доказује испуњеност услова огласа доставити у затвореној коверти са назнаком „ за оглас“ на адресу:

Дом здравља „ Др Милорад – Мика Павловић „

Улица: Српскоцрквена бр. 5

22320 Инђија

          

                                                                                              

Директор Дома здравља                

Др Јово Комазец

Спец. гинекологије и акушерства