КБЦ „Бежанијска коса”-Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 96/19), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду („Сл.гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/18), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од 03.09.2015. године, расписујем следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

1 самосталног финансијско-рачуноводственог сарадника – у ликвидатури у Одељењу за економско-финансијске послове

на одређено време (најдуже до 24 месеца) по основу радног односа чије је трајање унапред одређено објективним разлозима који су оправдани извршењем одређеног посла односно наступањем одређеног догађаја (немогућности организације рада услед дефицита кадра), са пуним радним временом и пробним радом од 3 месеца

 

Опис посла:

 • прима и дневно ажурно евидентира, у књизи улазних рачуна, примљене рачуне и друга веродостојна документа која по закону служе као рачун,
 • стара се о тачној и ажурној ликвидацији улазних рачуна са аспекта рачунске и формалне контроле,
 • одговоран је за праћење и примену законских прописа из области везаних за фактуре, Правилника о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура, Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, Правилника о буџетском рачуноводству,
 • врши свакодневну контролу рада благајне,
 • одговоран је за спровођење Процедуре за благајничко пословање и Процедуре о наплаћивању партиципације,
 • врши контролу и одговара за формалну и рачунску исправност свих докумената,
 • пише електронске налоге за све врсте плаћања и одговоран је за њихову суштинску исправност,
 • води евиденцију о плаћеним авансима и стара се да се за авансе испостави фактура,
 • води евиденцију пристиглих меница и за исте се стара да се након реализације уговора врате,
 • одговорaн је за обављање послова за електронско плаћање рачуна, зарада, накнада и осталих примања запослених,
 • свакодневно прибавља изводе из Управе за трезор, контролише тачност свих уплата и исплата на рачунима КБ Центра и евидентира их у програму Ликвидатуре,
 • изводе са извештајима о наменама уплата и исплата доставља књиговодству и менаџменту КБ Центра,
 • разводи изводе по плаћеним рачунима кроз књигу улазних рачуна, распоређује рачуне по месту задуживања и предаје их на задужење,
 • води евиденцију о донацијама, стара се о обради документације и пријављивању пореза на примљене донације Пореској управи,
 • свакодневно објављује прописане финансијске извештаје о дневним приливима, одливима и стању рачуна КБ Центра на сајт КБ Центра и РФЗО,
 • води евиденцију о стању средстава по наменама уговореним са РФЗО,
 • оверава формалну и рачунску исправност примљених докумената које прослеђује на даљу обраду књиговодству,

За свој рад непосредно је одговоран шефу одсека.

 

Критеријуми на основу којих ће се вршити рангирање кандидата дефинисани су Правилником о процедури и критеријумима за заснивања радног односа у КБЦ „Бежанијска коса”-Београд, а то су:

 

 1. радно искуство у струци
 2. оцена на разговору

 

Заинтресовани кандидати подносе - неоверене фотокопије:

 • пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом
 • фотокопију дипломе о завршеној вишој економској школи или високој пословној школи струковних студија – економски смер или модул
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је диплома издатa на девојачко презиме)
 • фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује)
 • доказ о радном искуству (које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 • фотокопију доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x2, оверену фотокопију: дипломе о завршеној вишој економској школи или високој пословној школи струковних студија – економски смер или модул; фотокопију одјаве на претходно осигурање – МA образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу уколико је кандидат поседује (згог израчунавања стажа као и минулог рада у здравству).

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место 1 самосталног финансијско-рачуноводственог сарадника – у ликвидатури у Одељењу за економско-финансијске послове“.

 

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

 

Д-но:

 • ВД директору
 • кадровској служби
 • огласна табла
 • архиви

 

ВД Директора Клиничко-болничког центра

Доц. др  Марија Здравковић