Здравствена установа Дом здравља „Бачки Петровац“

На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 106/18), члана 23. Статута Здравствене установе Дом здравља “Бачки Петровац” , на основу Кадровског плана број 112-01-200/2018-02 од дана 20.08.2018. године директор Дома здравља   р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос:

 

 1. једног извршиоца на радном месту ВОЗАЧ У САНИТЕТСКОМ ПРЕВОЗУ на неодређено време са пуним радним временом
 2. једног извршиоца на радном месту ДОМАР/МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА на неодређено време са пуним радним временом
 3. једног извршиоца на радном месту БЛАГАЈНИК на одређено време до повратка запосленог са одсуства са пуним радним временом
 4. једног извршиоца на радном месту ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР на одређено време на 3 месеца са пуним радним временом

 

 

 1. Кандидат на радно место возач у санитетском превозу поред општих услова треба да испуњава и следеће посебне услове:

    - завршена средња школа

    - возачка дозвола Б категорије

    -радно искуство на истим или сличним пословима најмање шест месеци

 

  Уз пријаву кандидат треба да приложи:

 -    кратку биографију

 • фотокопију уверења о стеченом образовању
 • фотокопију личне карте

 

 

 1. Кандидат на радно место домар/мајстор одржавања поред општих услова треба да испуњава и следеће посебне услове:

    - завршена средња школа

    - возачка дозвола Б категорије

    -радно искуство на истим или сличним пословима најмање шест месеци

 

Уз пријаву кандидат треба да приложи:

 -    кратку биографију

 • фотокопију уверења о стеченом образовању
 • фотокопију личне карте

 

 

 1. Кандидат на радно место благајник поред општих услова треба да испуњава и следеће посебне услове:

 

-завршена средња школа економског смера

-знање рада на рачунару

 

 

Уз пријаву кандидат треба да приложи:

 -    кратку биографију

 • фотокопију уверења о стеченом образовању
 • фотокопију личне карте

 

 

4.Кандидат на радно место доктор медицине изабрани лекаа поред општих услова треба да испуњава и следеће посебне услове

 

 • завршен медицински факултет
 • положен стручни испит
 • лиценца
 • радно искуство најамње шест месеци у звању доктор медицине

 

Уз пријаву кандидат треба да приложи:

 • кратку биографију

-     фотокопију уверења о положеном стручном испиту

 • фотокопију уверења о стеченом образовању
 • фотокопију лиценце
 • фотокопију личне карте

 

 Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање у Бачком Петровцу и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Пријава се подноси на адресу: Дом здравља “Бачки Петровац” Бачки Петровац,          ул. М. Тита 6. или лично.

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Ближе информације се могу добити на тел. 021/781-771 код правника Дома здравља.                               

 

 

Директор Дома Здравља

мр сци.мед. др Ана Болдоцки Илић