Дом здравља „Врачар“

На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аут. покрајна и јединица локалне самоуправе  (Сл. Гласник РС број 36/2010, 42/2010 и 1 од 06.01.2015) а у складу са Закључком 51 брoj: 112-9724/2019 од 27.09.2019. године Комисијe за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, директор доноси одлуку да се распише,

 

О Г Л А С

За пријем у радни однос на неодређено време,

 са обавезним пробним радом у трајању од 6 месеци

 

 

I –Стоматолошка сестра – техничар – стоматолошка сестра у амбуланти, за рад у ноћној смени у Служби за стоматолошку здравствену заштиту – 1 извршилац, са пуним радним временом

 

II – Услови: средња стручна спрема и положен стручни испит.

 

III – Опис:    – асистира доктору стоматологије током спровођења стоматолошке  

                           здравствене заштите;

                        – асистира при денталним и интраоралним снимањима;

                        – води прописану медицинску документацију;

                        – припрема стоматолошку ординацију за рад;

                        – врши дезинфекцију и стeрилизaциjу мaтeриjaлa и инструмeнaтa;

                        – правилно одлаже медицински отпад.

 

IV – Кандидати уз пријаву подносе:

  • Кратку биографију
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи
  • Оверену фотокопију уверења о положеном стучном испиту
  • Уверење о држављанству

 

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат je дужaн да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за радно место на које се прима.

 

По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћана кандидатима.

 

V – Рок за подношење пријава: 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља РС.

 

VI – Пријаве доставити на адресу:

 

 

Дом здравља „Врачар“

Ул. Велимира Бате Живојиновића 16

11 000 Београд

са назнаком „ЗА КОНКУРС“

(стоматолошка сестра – техничар)