Завод за јавно здравље Шабац

На основу члана 37. и члана 192. Закона о раду («Сл. гласник РС», бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 95/18-др. пропис) и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Сл. гласник РС», бр. 106/2018), Завод за јавно здравље Шабац, ул. Јована Цвијића бр. 1, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

о потреби заснивања радног односа

на одређено време

 

 1. Расписује се јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време, најдуже до 24 месеца, са два извршиоца, са пуним радним временом, на пословима лабораторијског техничара у Центру за микробиологију Завода за јавно здравље Шабац.

  Опис послова:

            - врши узорковање материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка и друга испитивања;

 • врши пријем, евиденцију и класификацију узорака;
 • изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром услуга у установама на више нивоа здравствене заштите;
 • припрема, узимање и пријем биолошког материјала, вођење медицинске документације и дезинфекцију радне површине;
 • припрема, узимање и пријем узорака воде, намирница и предмета опште употребе;
 • припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме
 • одржава културе микроорганизама;
 • прављење и бојење препарата;
 • припрема хранљивих подлога према рецептури (мерење, растварање и кување, контрола pH), стерилизација, разливање и дистрибуција подлога, засејавање контролних узорака подлога;
 • припрема радних стандарда и референтних реагенаса и култура;
 • обрада и засејавање узорака на одговарајуће подлоге;
 • пресејавање контролних сојева и засејавање култура на одговарајуће подлоге;
 • израда антибиограма;
 • обезбеђивање крви за бактериолошке подлоге;
 • изводјење серолошких реакција;
 • обрада биолошког материјала (хомогенизација, центрифугирање);
 • стерилно узимање узорака у одговарајућу амбалажу, вођење евиденције узорака;
 • одржавање сојева-припрема одговарајуће подлоге, засејавање сојева;
 • миколошки преглед;
 • извођење мембран-филтер методе;
 • евиденција и праћење основних параметара рада аутоклава, стерилизатора, фрижидера, вага и осталих мерних апарата;
 • завођење резултата, формирање радне листе, поступак обраде по правилнику, засејавање миколошких подлога, преглед материјала, развођење налаза, издавање или слање резултата;
 • прављење и достављање извештаја у сарадни са руководиоцем;
 • требовање, складиштење и вођење евиденције потрошног материјала;
 • отапање колонија, преношење на крвни агар, подела антибиотика, термостатирање;
 • верификација метода у здравственој исправности намирница;
 • верификација метода у хигијенској исправности воде за пиће;
 • дезинфекција радног простора;
 • дестилација воде, контрола и чишћење дестилатора;
 • техничка обрада и штампање микробиолошких налаза;
 • води рачуна о исправности и одржавању апарата;
 • правилно одлаже медицински отпад;
 • обавља и друге послове своје струке по налогу руководиоца.

 

 1. Услови за рад на пословима из тачке 1. обог Огласа су:

- завршена медицинска школа, одсек лабораторијски  или  микробиолошки техничар;

- положен стручни испит

- лиценца КМЗРС

- најмање шест месеци рада у навденом звању.

 

 1. Уз пријаву кандидати достављају доказе о испуњености услова из тачке 2. овог огласа. Докази се достављају у форми оверених фотокопија. Кандидати су дужни да уз пријаву и наведена документа доставе радну биографију и фотокопију личне карте.

 

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу:  Завод за јавно здравље Шабац, ул. Јована Цвијића бр. 1. Уз пријаву и наведена документа кандидати су дужни да доставе личну биографију и фотокопију личне карте.

Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидати ће бити обавештени о избору у року од најдуже 20 дана.

Овај оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на web сајту Министарства здравља Републике Србије.

                   

                                                                                

Д и р е к т о р,

Прим. др Милијана Поповић