Општa болницa Кикинда

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („.Сл.гласник РС“ бр.96/2019) а у складу са Кадровским планом за Општу болницу Кикинда за 2018. годину, Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018..године и Одлуке директора Опште болнице Кикинда бр. 01-14 /9  од  24..02.2020..године, расписује се :

 

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

 1. Вишег  радиолошког техничара – 1 извршилац, на одређено време у трајању до 6 месеци,  са пуним радним временом за рад  у Служби за радиолошку и ултразвучну дијагностику због повећаног обима послова  
 1. Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге –1 извршилац, на одређено време, у трајању до 3 месеца, са пуним радним временом за рад у Одељењу за хигијену и дистрибуцију хране због повећаног обима послова

 

 

Услови за обављање послова под редним бројем 1 су: Високо образовање – смера за више радиолошке техничаре:на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

изузетно:средње образовање у трајању од четири године и радним искуством од најмање пет година стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Опис послова под редним бројем 1: даје упутства пацијенту о припреми за снимање и о понашању приликом снимања;поставља пацијента  у положај пожељан за снимање .припрема апаратуру и материјал потребан за снимање,;снима пацијента, развија филм и процењује квалитета снимка;примењује одговарајуће мере заштите пацијента, заштите особља .

ради самостално или асистира код свих контрасних рендгенолошких прегледа нарочито интравенских

 

Услови за обављање послова под редним бројем  2- основно образовање.

Опис послова под редним бројем 2:  одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност; одржава хигијену у административним просторијама; одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здрав-ствене установе; врши дезинфекцију просторија и опреме и другог инвентара  односи прљави веш у вешерај и доноси чист и слаже га на зато предвиђено место,  односи све врсте отпада на зато одређено место  у складу са свим важећим процедурама за рувовање отпадом.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројевима 1 подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној високој-вишој медицинској школи;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног

односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)

 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројем 2 подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној основној школи;
 • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извод из матичне књиге рођених
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променуо презиме)
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

  

Пријавом на овај оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се неће користити у друге сврхе.

 

Кандидат који буде изабран за послове под редним бројем 1 пре закључивања уговора о раду дужан је да достави:

 • Лекарско уверење о здравственој способности за послове за које заснива радни однос – уверење не сме бити старије од 6 месеци
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци
 • Уверење да кандидат није одуђен за кривично дело које га ћини неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци
 • Уверење о држављанству
 • Потврду о имунизацији
 • Санитарну књижицу

 

Кандидат који буде изабран за послове под редним бројем 2, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави:

 • Лекарско уверење о здравственој способности за послове за које заснива радни однос – уверење не сме бити старије од 6 месеци
 • Уверење о држављанству
 • Потврду о имунизацији
 • Санитарну књижицу

 

            Оглас објавити на огласној  табли Опште болнице Кикинда и  Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Кикинда (Кадровска служба) – Ђуре Јакшића 110, 23300 Кикинда с назнаком „ за Оглас“.

 

 

Д и р е к т о р

Опште болнице Кикинда

Др Мирко Стојисављевић