Дом здраља Параћин

На основу члана 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локале смоуправе („Сл.Гласник РС“ бр. 96/2019), члана 23. Сатута Дома здравља Параћин, Директор здравствене установе   расписује

  

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

        1.ВОЗАЧ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА - један (1) извршилац, НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, због повећаног обима посла а најдуже до 24 месеца, са скраћеним радним временом за рад у Служби хитне медицинске помоћи са санитетским превозом.

 

          Услови за заснивање радног односа су:

 

-- средње образовање

 

Додатна знања/испити/радно искуство

 

- возачка дозвола Б категорије

 

   Заинтересовани кандидати подносе:

           -пријаву на оглас

           - кратку  биографију

           -фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних

           -фотокопију уверења о држављанству

           -фотокопију дипломе о завершеном средњем  образовању

           -фотокопију важеће  возачке дозволе

           -лекарско уверење (подноси кандидат који буде изабран на конкурс).

 

   Опис послова дат је у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља Параћин.

 

          Докази о испуњености услова за заснивање радног односа за напред наведено радно место подносе се у неовереним копијама.

          

         Пријаве са кратком биографијом,  адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Дома здравља Параћин или послати на адресу:

Дом здравља Параћин Ул.Мајора Марка бр.10, 35250 Параћин, са назнаком

  

„Пријава за конкурс за радно место возача за рад у Служби хитне

медицинске помоћи са санитетским превозом

 

         Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије и листу „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

 

         Неблаговремене, недозвољене, непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

         По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

 

        За све информације можете се обратити на телефон 035/ 573-186

 

 

Директор

Дома здраља Параћин

Др Весна Весић, спец.педијатрије