Општа болница «Ђорђе Јоановић» Зрењанин

На основу члана 24. Закона о раду (»Службени  гласник РС» бр.24/05, 61/05,  54/09, 32/13 и 75/14), члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник  РС» бр. 106/2018),  члана 9. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга, у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број:112-01-200/2018-02  од 20.08.2018. године и на основу Одлуке директора Опште болнице »Ђорђе Јоановић» Зрењанин број  01-799 од  21.02.2020. годинe расписује се:

 

 

О  Г  Л  А  С

             

За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

  - замена за привремено одсутног запосленог

 

Расписује се јавни оглас за пријем запосленог у радни однос на одређено време са пуним радним временом - замена за привремено досутног запосленог  у Општу болницу  «Ђорђе Јоановић»  Зрењанин, за радно место

 

 

  1. Портир/Чувар .................................................................................................. 1 извршилац

 

 

***Кандидати за радно место под редним бројем 1 морају поседовати  завршен III степен стручне  спреме.

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

  • молбу
  • CV
  • оверену фотокопију дипломе
  • Лекарско уверење за радно место Портир/Чувар
  • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле

      (IGG антитела)

  • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

Рок за подношење пријава је  8  дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5,

са назнаком «ОГЛАС»

 

Назначити у молби датум почетка огласа

 

Оглас важи од 24.02.2020. године до  02.03.2020.године

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.