Специјална болница за реуматске болести Нови Сад

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (''Сл. гласник РС'' бр. 96/2019.“) а у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-11888/2019 од 27. новембра 2019. године, в.д. директор Специјалне болница за реуматске болести Нови Сад расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

на неодређено време са пуним радним временом

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ИНТЕРНЕ МЕДИЦИНЕ (Интерниста)

– 1 (један) извршилац

 

Опис послова: Обавља преглед пацијената на хоспитализацији по методама општег интернистичког прегледа; Обавља преглед и анализу расположиве медицинске документације и прикупљених медицинских налаза, снимака, анализа и др. а по потреби самостално одређује и налаже даљу медицинску анализу и претрагу у циљу тачног одређивања стања здравља пацијента са аспекта интерних болести нарочито водећи рачуна о контраиндикацијама које се могу манифестовати у лечењу реуматизма; Обавља и све друге послове у оквиру своје специјалности за стационарне, амбулантне и пацијенте на лечењу у дневној болници за примену биолошке терапије; врши прегледе, одређује терапију, прати ефекте терапије, примењује одговарајуће и упућује на допунске дијагностичке поступке у циљу добијања дијагноза за даљи третман, даје стручна мишљење о здравственом стању код болесника од интернистичких болести, води прописану медицинску документацију, сачињава и спроводи план лечења. Обавља и друге послове из своје струке по налогу начелника и директора; За свој рад одговара начелнику и директору.

 

Услови:

Високо образовање

  • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из интерне медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужем специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника
  • на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из интерне медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника
  • положен стручни испит,
  • лиценца,
  • положен специјалистички испит из интерне медицине,
  • најмање 5 година радног искуства у звању доктора специјалисте интерне медицине.

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа.

 

Као докази о испуњености услова огласа подноси се диплома о завршеном факултету, уверење о положеном специјалистичком испиту, уверење о положеном стручном испиту, дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе или решења о упису у комору (ако кандидат није у радном односу), доказ о радном искуству (потврда послодавца, уговор о раду, раднa књижица или други доказ о радном искуству).                                                                                          

Докази о испуњености услова огласа подносе се у овереној фотокопији.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаву са документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Специјална болница за реуматске болести Нови Сад, ул. Футошка 68, са назнаком „За јавни оглас за радно место - Доктор медицине специјалиста интерне медицине (Интерниста)“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Избор између пријављених кандидата врши се на основу приложене документације из које се цени испуњеност услова.

Кандидати могу бити позвани ради пружања додатних података који могу бити потребни за одлуку о пријему (радно искуство у струци, просечна оцена током школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд)

Ако последњи дан рока пада у нерадни дан (субота и недеља) или на дан државног празника, рок за подношење пријаве истиче првог нарадног радног дана.

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

др Негован Стојшић