Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107- 2256                 од  21.02.2020 .год , Здравствени центар расписује  

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

          

ОЈ Дом здравља Чајетина

  1. Доктор медицине изабрани лекар .................................................................... 1 извршилац

 

ОЈ Општа болница Ужице

  1. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ................ 1 извршилац

 

         Услови за заснивање радног односа

  • За радно место доктор медицине изабрани лекар –VII степен стручне спреме,завршен медицински факултет,положен стручни испит и важећа лиценца
  • За радно место медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима    - IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска  школа , смер медицинска сестра,положен стучни испит и важећа лиценца

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

 

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи одн.факултету
  • Оверена фотокопија стручног испита
  • Оверена фотокопија важеће лиценце
  • Кратку биографију
  •  

                    Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић