Општа болница Ваљево

На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач РС,  аутономна  покрајина   и  јединица   локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,,бр.96/2019)   и одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01-1244  од   12.02.2020.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

 

ЈАВНИ  ОГЛАС

    за  пријем   у   радни  однос   на  одређено  време ,  до   шест   месеци,  ради  обезбеђења   услова   у  погледу   кадра  за  обављање  здравствене  делатности , за  радно  место

 

- виши  радиолошки  техничар  у  дијагностици,  за  потребе  Одељења  за  радиолошку  дијагностику   -  1 извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

-високо  образовање  на  основним  струковним  студијама  првог  степена  (струковне/академске),  по пропису  који  уређује  високо  образовање, почев  од  10.септембра  2005.године, струковни  медицински радиолог , или  на

-основним  студијама  у  трајању  од  најмање  две  године , по  пропису  који  је  уређивао  високо  образовање   до  10.септембра  2005.године , виши  радиолошки  техничар

-положен  стручни  испит  за  струковног медицинског  радиолога/вишег  радиолошког  техничара

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

-  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом  и  контакт  подацима

-  фотокопија   дипломе   о  завршеној  високој/вишој  школи  одговарајућег  профила

-  фотокопија  уверења  о  положеном  стручном  испиту  за  струковног  медицинског   радиолога/вишег  радиолошког  техничара

 - извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

 

  Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана објављивања  огласа  у  публикацији  ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

 Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Зоран Ђурић, в.д. директора

 

 

     На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач РС,  аутономна  покрајина   и  јединица   локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,,бр.96/2019)   и одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01-1242  од   12.02.2020.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

 

ЈАВНИ  ОГЛАС

 за  пријем   у   радни  однос   на  одређено  време ,  до  шест  месеци , ради  обезбеђења   услова   у  погледу   кадра  за  обављање  здравствене  делатности , за  радно  место

 

- медицинска  сестра/техничар   на  осталим  болничким  одељењима,   за   потребе   Службе  хирургије -  1  извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

* завршена   средња   медицинска   школа  , општи  смер , IV степен  стручне  спреме

* положен  стручни  испит

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

*  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом  и  контакт  подацима

* фотокопија   дипломе   о  стеченом   образовању   одговарајућег   профила

* фотокопија   уверења  о  положеном  стручном   испиту

 * извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

 

  Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана  објављивања  огласа  у  публикацији ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

   Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за  пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Зоран  Ђурић, в.д. директора

                                                                                                                

 

       На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач РС,  аутономна  покрајина   и  јединица   локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,,бр.96/2019)   и одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01-1240 од   12.02.2020.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

 

ЈАВНИ  ОГЛАС

  за  пријем   у   радни  однос   на  одређено  време,   до  шест  месеци , ради  обезбеђења   услова   у  погледу   кадра  за  обављање  здравствене  делатности , за  радно  место

 

- медицинска  сестра/техничар   на  осталим  болничким   одељењима,  за   потребе   Службе   за  ОРЛ  са  максилофацијалном  хирургијом  и  специјалистичким  кабинетима-  1  извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

* завршена   средња   медицинска   школа  , општи  смер , IV степен  стручне  спреме

* положен  стручни  испит

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

*  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом  и  контакт  подацима

* фотокопија   дипломе   о  стеченом   образовању   одговарајућег   профила

* фотокопија   уверења  о  положеном  стручном   испиту

 * извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

 

  Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана  објављивања  огласа  у  публикацији  ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

   Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за  пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Зоран  Ђурић, в.д. директора