ДОМ ЗДРАВЉА АДА

На основу члана 37.  става 1. и става 4. тач. 1) Закона о раду,  Директор Дома  здравља Ада, дана  25.  фебруара 2020. године

расписује

 

О Г Л А С

за пријем

 

1.ЈЕДНОГ   ДОКТОРА   МЕДИЦИНЕ- СПЕЦИЈАЛИСТА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ -  НА РАДНО МЕСТО ДОКТОР   МЕДИЦИНЕ –ИЗАБРАНИ ЛЕКАР

  на одређено време до 6 месеци са пуним радним временом

 

 

Услови:  

  1. Стечено високо образовање на студијама другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање 5 годинa - Медицински факултет,
  2. Специјализација за лекара опште медицине или медицину рада                                      
  3. Положени стручни испит, 
  4. Лиценца за обављање посла

 

 

Заинтересовани кандидати треба да приложе (оверене фотокопије) за радно место на које су се пријавили ради доказа о испуњености услова, молбу и ЦВ, као и оверену фотокопију М образаца  уколико је кандидат имао раније запослење у здравственој  установи, и потврду да нису осуђивани за кривично дело.                                     

 

Молбе са неопходним документима треба доставити у року од 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Кикинда – Испостава Ада и на сајту Министарства здравља Републике Србије.  Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу ДОМ ЗДРАВЉА АДА У АДИ улице Јожеф Атила бр. 9 са  назнаком »ЗА ОГЛАС«.

 

Оглас објавити на огласној табли Националне службе за запошљавање Кикинда Испостава Ада.

 

                                                                                                                                                    
ДИРЕКТОР,
                                                           

Др  Балог  Андраш