КБЦ „Бежанијска коса“-Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 96/19), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду („Сл.гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/18), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од 03.09.2015. године, расписујем следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

1 службеника за послове одбране, заштите и безбедности – обезбеђење и протовпожарна заштита у Одељењу за техничке послове

на одређено време (најдуже до 24 месеца) по основу радног односа чије је трајање унапред одређено објективним разлозима који су оправдани извршењем одређеног посла односно наступањем одређеног догађаја (немогућности организације рада услед дефицита кадра), са пуним радним временом и пробним радом од 3 месеца

Опис посла:

 • организује и спроводи превентивне мере у циљу заштите од пожара,
 • организује периодичне прегледе опреме из области противпожарне заштите,
 • обавља послове из области физичке безбедности и противпожарне заштите у складу са законом и правилницима,
 • непосредно обезбеђује услове за правилно спровођење и примену прописа из области безбедности и противпожарне заштите у складу са утврђеним процедурама, израђује писмена и усмена упутства у циљу спровођења мера заштите лица и имовине КБЦ-а и контролише њихово спровођење,
 • врши надзор над применом мера противпожарне заштите, контролише противпожарну и физичку безбедност КБЦ и подноси извештаје о евентуалним догађајима који угрожавају безбедност КБЦ,
 • врши послове техничког обезбеђења – видео надзора као и свих активности везаних за тај део рада (надзор, обезбеђивање функционалности и унапређење система, одржавање итд.),
 • непосредно учествује у предлагању мера за отклањање уочених недостатака у складу са Законом и учествује у њиховом спровођењу,
 • израђује тромесечне извештаје о стању противпожарне заштите у Центру и доставља их непосредном руководиоцу,
 • по налогу непосредног руководиоца врши ненајављену контролу рада службе обезбеђења и о томе сачињава извештај,
 • организује и врши спровођење теоретске и практичне обуке из области противпожарне заштите,
 • сарађује са органима унутрашњих послова и ватрогасном јединицом,
 • контролише проходност противпожарних путева и евакуационих праваца,
 • дужан је да се у свом раду придржава процедура и упутстава,
 • обавља и друге послове за које је едукован по налогу начелника одељења.

 

Додатна знања / испити / радно искуство

 • знање рада на рачунару.
 • положен стручни испит из области противпожарне заштите.

 

Стручна спрема / образовање

- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Критеријуми на основу којих ће се вршити рангирање кандидата дефинисани су Правилником о процедури и критеријумима за заснивања радног односа у КБЦ „Бежанијска коса”-Београд, а то су:

 

 1. радно искуство у струци
 2. оцена на разговору

 

Заинтресовани кандидати подносе - неоверене фотокопије:

 • пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом
 • фотокопију дипломе о завршеној вишој или високој школи струковних студија – технички смер
 • фотокопију доказа о положеном стручном испиту из области противпожарне заштите
 • фотокопију доказа о знању рада на рачунару
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је диплома издатa на девојачко презиме)
 • фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује)
 • доказ о радном искуству (које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 • фотокопију доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x2, оверену фотокопију: дипломе о завршеној вишој или високој школи струковних студија – технички смер; оверену фотокопију доказа о знању рада на рачунару; фотокопију одјаве на претходно осигурање – МA образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу уколико је кандидат поседује (згог израчунавања стажа као и минулог рада у здравству).

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место 1 службеника за послове одбране, заштите и безбедности – обезбеђење и протовпожарна заштита у Одељењу за техничке послове“.

 

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605

 

Д-но:

 • ВД директору
 • кадровској служби
 • огласна табла
 • архиви

 

ВД Директора Клиничко-болничког центра

Доц. др  Марија Здравковић