Дом здравља „Милоје Хаџић-Шуле“ Рача

   На основу члана 5.и члана 7.Посебног  колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС и члана 23.статута Дома здравља „Милоје Хаџић-Шуле“ Рача,директор доноси  одлуку о  расписивању

 

Ј  а  в  н  о  г      о  г  л  а  с  а

 

О потреби за заснивањем радног односа  на одређено време (до две године) са новим запосленим и то:

  1.Доктор   стоматологије.................................1 извршилац

 

(опис посла по Правилнику о унутрашњој  организацији и систематизацији послова у Дому здравља „Милоје Хаџић-Шуле“ Рача).

-начин заснивања радног односа-на одређено време (до две године) у Дому здравља „Милоје Хаџић-Шуле“ Рача;

-радно време-пуно;

-услови:Завршен стоматолошки факултет;положен стручни испит;познавање рада на рачунару.

2.Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас достављају и следећа документа:

-фотокопију  дипломе о завршеном Стоматолошком факултету

-уверење о положеном стручном испиту

-фотокопију личне карте,

-потврду о радном искуству

Рок за пријаву  кандидата је 8(осам) дана.

Пријаве се достављају на  адресу:Дом здравља „Милоје Хаџић-Шуле“

 

 

Д И Р Е К Т О Р

Др Дејан Милосављевић