Дом здравља Рековац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.96/19), члана 23. став 1. тачка 1. Статута Дома здравља Рековац, сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључком 51 Број:112-11888/2019 од 27.новембра 2019.године, Кадровским планом за Дом здравља Рековац, бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године а у складу са Правилником о уређењу поступка запошљавања у Дому здравља Рековац, бр. 2498/19 од дана 28.10.2019.год , као и на основу Одлуке в.д.директора Дома здравља Рековац бр. 332/20 од 19.02.2020.године, В.д.Директора Дома здравља Рековац, дана 19.02.2020.године, расписује:

 

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС


1.

Оглашава се пријем у радни однос са скраћеним  радним временом 37 часова недељно, на неодређено време:

- Стоматолошка сестра-техничар  у Служби за превентивну и дечију  стоматолошку здравствену заштиту  – 1 (један ) извршилац

Опис послова:

 • асистира стоматологу за време трајања стоматолошке интервенције;
 • води прописану медицинску документацију;
 • припрема стоматолошку ординацију за рад;
 • врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената;
 • правилно одлаже медицински отпад.

 

2.

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1.  овог члана су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл.гласник РС“ бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14) и посебни услови.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове  из тачке 1 су:

 • Завршена средња школа и стечено звање стоматолошка сестра-техничар,
 • Положен стручни испит за звање стоматолошка сестра-техничар,
 • Лиценца КМСТС.

 

Као доказ о испуњености услова кандидат треба да достави:

 • Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила-стоматолошка сестра-техничар;,
 • Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за стоматолошку сестру-техничара;
 • Лиценца за стоматолошку сестру-техничара;
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме);
 • Очитана лична карта;
 • Радна биографија са адресом, контакт телефоном и е-mail адресом.

3.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља Рековац.

4.

 

       Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење и потврду да није осуђиван и да се против њега не води поступак пред судом.

 

5

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на web страници Министарства здравља Републике Србије, као и на огласној табли Дома здравља Рековац и web страници Дома здравља Рековац.

5.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа биће позвани на писану проверу компетентности. Приликом рангирања кандидата узеће се у обзир просечна оцена и број бодова на тестирању.

Одлука о избору кандидата донеће се најкасније у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава.

6.

Пријаве се подносе лично  радним даном од 7,00-14,00 часова у Правној служби Дома здравља Рековац или путем поште на адресу: Дом здравља Рековац, ул. Јохана Јоханесона бб, 35260 Рековац, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место стоматолошка сестра-техничар“.

Докази приложени уз пријаву биће враћени кандидатима који нису примљени у радни однос само на њихов захтев.

 


В.д.директора Дома здравља Рековац
Маја Вуловић. дипл ецц