Завод за јавно здравље Пожаревац

На основу Oдлуке в.д. директора и члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, Завод за јавно здравље Пожаревац, ул. Јована Шербановића бр. 14, 12000 Пожаревац расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

(са пуним радним временом)

                         

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом у Заводу за јавно здравље Пожаревац заследећe раднo местo:

 

 1. ЛАБОРАТОРИЈСКИ  ТЕХНИЧАР   1 (један) извршилац

 

Услови за заснивање радног односа:

 • Завршена медицинска школа – IV степен стучне спреме;
 • Положен стручни испит;
 • Познавање рада на рачунару;
 • Минимум 1 годину радног искуства у струци из области здравства;
 • Возачка дозвола за „Б“ категорију.

 

Као доказ о испуњености ових услова кандидати подносе – неоверене фотокопије следећих докумената:

 • Пријаву на оглас са биографијом, бројем телефона, адресом и e-mail адресом;
 • Фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи – IV степен стучне спреме;
 • Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Фотокопија уговора о раду или уговора о привременим и повремени пословима или  потврде о раду или другом виду ангажовања;
 • Фотокопију возачке дозволе за „Б“ категорију.

 

 

Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране. Документација неће бити враћена подносиоцима пријава за оглас.

 

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон:  012/222-690.

 

Пријаве на оглас доставити на адресу: Завод за јавно здравље Пожаревац, улица Јована Шербановића бр. 14, 12000 Пожаревац, са назнаком „ За оглас “  или директно у Одсек за правно економско-финансијске послове, сваког радног дана од 07:00 до 14:30 часова.

 

 

В.Д. Директора

Завода за јавно здравље Пожаревац

др Ана Јовановић