Специјална болница за ендемску нефропатију “ ЛАЗАРЕВАЦ

На основу чл. 5 . и 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, Одлуке директора  Специјалне болнице за ендемску нефропатију из Лазаревца  о потреби заснивања  радног односа на неодређено време , чл. 22. Статута  Специјалне болнице ,  дописа Министарства здравља- Комисије за давање сагласности за додатно запошљавање бр.112-01-1518/2029-02 од 9 јануара 2020 и  бр.112-01-179 /2020-02 од 13 фебруара 2020  године, директор  Специјалне болнице за ендемску нефропатију  из  Лазаревца , објављује дана  19..2.2020 . године      

 

             

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС  НА  НЕОДРЕЂЕНО  ВРЕМЕ

 1. НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: Лекар опште праксе
 • СТРУЧНА СПРЕМА : VII  СТЕПЕН –ЗАВРШЕН МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
 • ВРСТА РАДНОГ ОДНОСА-Неодређено/пуно радно време
 • Бр.ИЗВРШИЛАЦА-  1
 • РАДНО ИСКУСТВО-Може и без радног искуства
 • УСЛОВИ:
 • -Завршен Медицински факултет
 • Поседовање важеће лиценце за рад, односно решења о упису у именик Коморе лекара
 • -Положен стручни испит

 

 • Заинтересовани кандидати уз писмену пријаву достављају :
 • -оверену копију дипломе
 • копију лиценце за рад
 • -оверену копију положеног стручног испита
 • -биографију
 • -извод из матичне књиге рођених
 • -потврду о некажњавању
 • потврду да се не води кривични поступак и да није осуђиван
 • -уверење о држављанству РС

 

 

 1. НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: Медицински техничар
 • СТРУЧНА СПРЕМА : IV СТЕПЕН –ЗАВРШЕНА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА  -медицински техничар –општи смер
 • ВРСТА РАДНОГ ОДНОСА-Неодређено/пуно радно време
 • Бр.ИЗВРШИЛАЦА-  2
 • РАДНО ИСКУСТВО-Може и без радног искуства-положен приправнички испит
 • УСЛОВИ:
 • -Завршена Медицинска школа-медицински техничар општег смера
 • Поседовање важеће лиценце за рад, односно решења о упису у именик Коморе мед.техничара
 • -Положен стручни испит

 

 • Заинтересовани кандидати уз писмену пријаву достављају :
 • -оверену копију дипломе
 • копију лиценце за рад
 • -оверену копију положеног стручног испита
 • -биографију
 • -извод из матичне књиге рођених
 • -потврду о некажњавању
 • потврду да се не води кривични поступак и да није осуђиван
 • -уверење о држављанству РС

 

3 .НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА:   Портир

 

 • СТРУЧНА СПРЕМА : IV СТЕПЕН –СРЕДЊА СТРУЧНА СПРЕМЕ 
 • ВРСТА РАДНОГ ОДНОСА-Неодређено/пуно радно време
 • Бр.ИЗВРШИЛАЦА-  1
 • РАДНО ИСКУСТВО-Може и без радног искуства-
 • УСЛОВИ:
 • Положен возачки испит Б категорије
 • -Завршена Средња школа
 • Заинтересовани кандидати уз писмену пријаву достављају :
 • Оверену копију возачке дозволе
 • -оверену копију дипломе
 • -биографију
 • -извод из матичне књиге рођених
 • -потврду о некажњавању
 • потврду да се не води кривични поступак и да није осуђиван
 • -уверење о држављанству РС

 

Оглас се објављује НСЗ Београд-испостава Лазаревац

Веб сајту Министарства здравља Србије

Интернет страни  Специјалне болнице  за ендемску нефропатију Лазаревац

Огласној табли Специјалне болнице за ендемску нефропатију-nefropatijalaz.rs

 

Рок за подношење молби   је   10  дана од дана објављивања  у листу Послови.

 

Пријаву доставити поштом на адресу:

Специјална болница за ендемску нефропатију

ул. Др Ђорђа Ковачевића бр. 27.

11550-Лазаревац

са назнаком/ за оглас-радно место............................/

Резултати огласа ће бити објављени на  интернет страници  Специјалне болнице за ендемску нефропатију       nefropatijalaz.rs

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

               Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.Прилижена документација уз пријаву , се не враћа кандидатима.

Све информације у вези конкурса  на тел 011 8120 164/8123 948

 

 

Директор

Прим Др Миодраг Милић

Специјалиста интерниста-нефролог