Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“,Београд

“Клиника за рехабилитацију “Др Мирослав Зотовић”

11000 Београд, Сокобањска 13

 

На основу Одлуке о поступку избора кандидата за пријем у радни однос и критеријума за избор кандидата број 03-1706/1 од 10.09.2010. године и у складу са Закључцима Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, и то 51 број 112-6386/2019 од 26.06.2019. године, 51 број 112-9724/2019 од 27.09.2019. године и 51 број 112-12863/2019 од 20.12.2019. године, вд директора Клинике дана 26.02.2020. године расписује

 

Оглас за пријем у радни однос

 

 • два извршиоца за рад на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту медицинска сестра техничар.

 

Услови:

 1. средња медицинска школа –  (IVстепен),
 2. положен стручни испит,
 3. искуство у раду са полупокретним, непокретним пацијентима и
 4. радно искуство у струци минимум 3 месецa.

 

 • три извршиоца за рад на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту виши физиоптерапеут.

           

Услови:

 1. виша медицинска школа – струковни физиотерапеут (VI степен),
 2. положен стручни испит и
 3. радно искуство са полупокретним и непокретним пацијентима.

 

 • једног извршиоца за рад на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту виши радни терапеут.

           

Услови:

 1. виша медицинска школа – струковни радни терапеут (VI степен),
 2. положен стручни испит и
 3. радно искуство са полупокретним и непокретним пацијентима.

 

Кандидати су обавезни да доставе:

 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом,
 • неоверене фотокопије дипломе о завршеној школи, положеног стручног испита.

 

Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“,Београд, Сокобањска 13 – правна служба, са назнаком „пријава за оглас“ са навођењем радног места за које се конкурише.

Пријаве морају да буду примљене у Клиници најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање као последњег дана рока за подношење пријава до 14h, без обзира на начин доставе.

Пријаве које буду примљене у Клиници после истека дана и сата наведеног у овом огласу сматраће се наблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у Клиници.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање (до 05.03.2020. године).

 

 

ВД ДИРЕКТОРА

Прим. мр сци. мед. др Жељко Кањух