Dom zdravlja Ljig

Na osnovu čl. 115. i 119 st.1 tač.12 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik“25/2019) i čl. 19. Statuta Doma zdravlja Ljig Upravni odbor Doma zdravlja na  sednici održanoj dana 18.02.2020. godine

 

raspisuje

J A V N I  K O N K U R S

za  direktora Doma zdravlja Ljig

 

            Za direktora Doma zdravlja Ljig može biti imenovano lice koje, pored opštih uslova predviđenih Zakonom ispunjava i sledeće uslove:

1) da je doktor medicine, doktor dentalne medicine, magistar farmacije, odnosno magistar farmacije-medicinski biohemičar ili ima visoko obrazovanje iz oblasti pravnih, ekonomskih, odnosno organizacionih nauka, na akademskim master studijama, u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje;

2) ima završenu akreditovanu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta

3) ima najmanje pet godina radnog iskustva kao rukovodilac zdravstvene ustanove, odnosno rukovodilac organizacione jedinice u zdravstvenoj ustanovi;

4) nije osuđivano, odnosno protiv kojeg se ne vodi istraga, odnosno protiv kojeg nije podignuta optužnica za krivično delo utvrđeno zakonom kojim se uređuje organizacija i nadležnost državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela, u skladu sa Krivičnim zakonikom, zbog koje ne može obavljati dužnost direktora;

5.da ima završenu specijalizaciju u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

6, Da nije član organa političke stranke;

 

Uz prijavu na konkurs dostaviti:

1.Biografiju

2.Overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu i specijalizaciji

3.Overenu fotokopiju uverenja o završenoj edukaciji iz oblasti menadžmenta u  zdravstvu.

4.Potvrdu o stažu u oblasti zdravstvene zaštite

5.Uverenje da kandidat nije osuđivan (iz Suda)

6.Uverenje da se protiv kandidata ne vodi istraga (iz MUP-a)

7,Svojeručno potpisanu izjavu da nije član organa političke stranke.

8.Uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci)

            Mandatni period je 4 godine sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

            Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“

            Prijavu slati na adresu Dom zdravlja Ljig, ul.Put Alimpija Vasiljevića bb, 14240 Ljig sa naznakom „Konkurs za direktora“ ili predati lično ekonomsko-pravnoj službi. Sva dodatna obaveštenja  o javnom konkursu  mogu se dobiti telefonom 014/3445-004, radnim danima od 07-15 časova ili na email: domzdravljaljig@gmail.com.

 

 

Predsednik Upravnog odbora

Marija Šiljegović,dipl.ekonomista