Завода за јавно здравље Кикинда

На основу члана 114 Закона о здравственој заштити  ("Сл. глaсник РС", број 25/2019), чл. 7 и 8. Колективног уговора код Завода за јавно здравље Кикинда (дел.бр.01-21-I-12/2019 од 9.08.2019. године Завода за јавно здравље и дел.број:138-11-36/2019 од 12.08.2019. године Покрајинске Владе закљученог 12.08.2019. године), а у складу са кадровским планом за Завод за јавно здравље за 2018. годину број 112-01-200/2018-02 од 20. августа 2018. године,  ‘’Завод за јавно здравље Кикинда'' Кикинда, Ул. Краља Петра I број 70,  расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС
За пријем у радни однос

 

I

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом, назив радног места ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР/САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР у Одељењу за  контролу и превенцију болести, Центра за контролу и превенцију болести.


ОПИС ПОСЛА:

 • узима узорке за испитивање;
 • прикупља и обрађује податаке о хигијенском стању и болестима;
 • спроводи мере за спречавање ширења заразних болести;
 • спроводи активности стручног усавршавања;
 • обављa санитарно хигијенски преглед објеката и врши контролу санитарнно хигијенског стања објекта;
 • врши упућивање радника на обављање здравствених прегледа за одређене категорије запослених,других лица и клицоношa;
 • обавља надзор над заразним болестима;
 • дужан је да поштује процедуре прописане у Одељењу;
 • координише дистрибуцију вакцина на територији СБО;
 • извршава послове у оквиру делокруга одељења у задатим роковима;
 • контролише вођење документације;
 • евидентира, проверава и уноси податке у регистре зараза и малиг. обољења;
 • учествује у контроли стручног рада запослених у одељењу;
 • чува и архивира документацију квалитета;
 • спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације;
 • обавља друге послове које може да врши према својој стручној спреми и радној оспособљености;
 • запослени је обавезан да се придржава одредби кодекса пословног понашања запослених и кућног реда Завода, да у свом раду поштује, користи и примењује документа QΜS- а.
 • одговоран је за поштовање прописа о забрани пушења у Заводу у целости;
 • одговоран је за ажурно и квалитетно обављање радних задатака и вођење и чување пословне документације, одговоран је за чување средстава за рад и материјала на/са којима ради, спровођење заштите на раду;

 

 • За свој рад одговара Начелнику Центра за контролу и превенцију болести, главној сестри/главном техничару Завода.

 

 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1(један).

 

II

УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 • ПОТРЕБНА СТРУЧНА СПРЕМА /ОБРАЗОВАЊЕ:

 

Високо образовање:

-на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) -  струковно санитарно-еколошки инжењер (Висока здравствена школа струковних студија – виши санитарни техничар), струковна медицинска сестра/техничар; по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама у трајању од најмање две године - виши санитарни техничар, виша медицинска сестра/техничар; по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

 

 • ПОТРЕБНА ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТИ/ РАДНО ИСКУСТВО:

 

-стручни испит;

-лиценца;

-најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању;

 

III

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања јавног огласа  на  огласној табли Националне службе за запошљавање - Филијала у Кикинди, који ће бити објављен дана 2.03.2020. године. Јавни оглас ће бити објављен и на огласној табли и сајту Завода за јавно здравље Кикинда. Јавни оглас ће бити достављен Министарству здравља ради објављивања на Web сајту Министарства  здравља PС.

Пријаве се шаљу путем поште или се подносе лично у затвореној коверти на писарници Завода од 8 до 13 часова на адресу: ''Завод за јавно здравље Кикинда'' Кикинда, Ул. Краља Петра I број 70, 23300 Кикинда са назнаком: „ПРИЈАВА НА КОНКУРС за ВИШЕГ САНИТАРНОГ ТЕХНИЧАРА/САНИТАРНО-ЕКОЛОШКОГ ИНЖЕЊЕРА “.

 

IV

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 • кратку радну биографију, адресу, контакт телефон
 • оверену фотокопију уверења (уколико диплома још није издата)/дипломе о завршеној школи,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију решења о издавању лиценце/фотокопију решења о обнављању лиценце
 • доказ о радном искуству
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме)

 

Пријавом на овај оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се неће користити у друге сврхе.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Кaндидaти кojи су сe jaвили нa oглaс мoгу бити пoзвaни нa рaзгoвoр рaди пружaњa дoдaтних пoдaтaкa кojи мoгу бити вaжни зa oдлуку o приjeму  (прeтхoднo искуствo o рaду, прoсeчнa oцeнa у тoку шкoлoвaњa, дoдaтнo oбрaзoвaњe или oспoсoбљeнoст, дужинa трajaњa шкoлoвaњa, итд.).

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити доказ о општој здравственој способности.

Директор Завода за јавно здравље Кикинда доноси одлуку о избору кандидата.

 

 

ДИРЕКТОР ЗАВОДА

др Сандра Радловић,

спец. епидемиологије