Општа болница „ Стефан Високи“

На основу члана 23. Статута Опште болнице  „Стефан Високи“, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија а у складу са  Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број 112-13106/2019 од 26.12.2019. године, допис Министарства здравља Број:112-01-1583/2019-02 од 17.01.2020. године и кадровским планом Министарства здравља за Општу болницу „Стефан Високи“ за 2018. годину (бр-112-01-200/2018-02,) вд директора Опште болнице „Стефан Високи“ Смедеревска Паланка, доноси

 

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

За рад у Општој болници "Стефан Високи" Смедеревска Паланка  са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца

 

Спремачица  просторија у којима се пружају здравствене услуге

(II степен стручне спреме)  ..............................................................................три (3) извршиоца

 

     Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

  • II степен стручне спреме, завршена осмогодишња школа

Опис послова:  Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова и рад у турнусу.

 

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

  • пријаву на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања,
  • фотокопију сведочанства о завршеној основној школи
  • фотокопија радне књижице или други доказ о радном искуству
  • фотокопија извода из матичне књиге рођених
  • фотокопија уверења о држављанству (фотокопије држављанства не сме бити старија од 6 месеци)

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа на веб-страници Министарства здравља и код Националне службе за запошљавање филијала-Смед. Паланка.

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Општа болница „ Стефан Високи“ улица Вука Караџића 147, или лично у писарници Опште болнице „ Стефан Високи“.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему. Предност ће имати кандидати који имају предходно радно искуство у здравственим установама.

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима као и и оверене фотокопије целокупне документације.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом,  неће бити разматране.

По завршетку огласа предата документа се неће враћати кандидатима.

 

 

ВД ДИРЕКТОРА

др Никола Ристић