Дом здравља Српска Црња

На основу  члана 7. Посебног колективног уговора за Здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Сл.гласник РС“ бр. 106/2018).,а у складу са Кадровским планом за Дома здравља Српска Црња,одлуком директора Дома здравља Српска Црња   од 03.03.2020..године,расписује се

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време
до једне  године

 

  1. Доктор медицине –изабрани лекар ............................    1 извршилац,

    Дома здравља Српска Црња, расписује оглас ,на одређено време до једне године.

Опис послова: -превенира,дијагностикује и лечи болести,повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришчењем специјализованих метода и техника,кроз примену принципа и процедурасавремене медицине ,о чему води прописану медицинску документацију;

-организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединцаи породице,ради на откривању и сузбијању фактора ризиказа настанак болести,прати здравствено стањестановништвана свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике,утврђује ризике за здравље,предлаже и спороводи мере за њихово отклањање,спроводи здравствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијамау заједници;

-организује и спроводи прописане систематске ,циљане и скрининг прегледе;

-учествује у посебним програмима(вакцинација,мере у току епидемија и масовних несрећа,мере за рано откривање болести);

-обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе,одређује начин и врсту лечења,прати ток лечења и усклађујемишљење и предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење,одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;

-прописује лекове и медицинска средства,као и медицинско-техничка помагала;

-даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности,иде у кућне посете у оквиру теренског рада;

-збрињава пацијента на месту повређивања ,односно нагло насталог обољења,којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи,по потреби прети пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

-учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

-обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

-прати,надзире иевалуира спровођење здравствене заштите;

утврђује време и узрок смрти;

-обавља и друге истородне послове по налогу директора.


Услови: - на интегрисаним академским студијама,по пропису који уређује високо образовањ,почев од 10.септембра 2005.године;

-на основним студијама у трајању од најмање пет година ,по пропису који је уређивао високо образовање до10.септембра 2005.године;

-стручни испит;

-лиценца;

-најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.


Уз зехтев за заснивање радног односа приложити: CV (кратку биографију) , оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења  о положеном стручном испиту, дозволу за рад – лиценцу издату од надлежно органа или Решење о упису у комору,доказ о радном стажу.


Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података  који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

О разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник.

О избору кандидата одлучује директор Дома здравља Српска Црња.

Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана.

 

Дом здравља изабраном кандидату даје стан на коришћење док је код истог запослен.

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарсрва здравља.

Рок за подношење пријава је 8 дана   од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Захтев за заснивање радног односа са назнаком за радно место доставити поштом или личном доставом у писарницу Дом здравља Српска Црња, ул. П.А.Чарнојевића 15.  

 

 

в.д. ДИРЕКТОР

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА

др Даница Вучуревић Ђукин