Дом здравља Српска Црња

На основу  члана 7. Посебног колективног уговора за Здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Сл.гласник РС“ бр. 106/2018).,а у складу са Кадровским планом за Дома здравља Српска Црња,одлуком директора Дома здравља Српска Црња   од 03.03.2020..године,расписује се

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на
неодређено време

 

  1. Магистар фармације ............................    1 извршилац,

    Дома здравља Српска Црња, расписује оглас ,на неодређено време.

Опис послова: -обавља послове из области фармацеутске здравствене делатности о чему води прописану медицинску документацију;

-издаје лекове,медицинска средства и предмете опште употребе и даје савете за њихову примену;

-прати нежељене реакције на лекове и медицинска средства и доприноси избегавању истих;

-доприноси избегавању интеракцијаи терапијског дуплирања примене лекова;

-ради на промоцији здравља и превенција болести у сарадњи са другим здравственим радницима;

-набавља и контролише правилно складиштење и чување лекова,медицинских средстава и предмета опште употребе;

-управља фармацеутским отпадом;

учествује у континуираном стручном усавршавању;

-обавља и друге послове по налогу послодавца .


Уз зехтев за заснивање радног односа приложити: CV (кратку биографију) , оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења  о положеном стручном испиту, дозволу за рад – лиценцу издату од надлежно органа или Решење о упису у комору,доказ о радном стажу.


Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података  који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

О разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник.

О избору кандидата одлучује директор Дома здравља Српска Црња.

Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана.

 

Дом здравља изабраном кандидату даје стан на коришћење док је код истог запослен.

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарсрва здравља.

Рок за подношење пријава је 8 дана   од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Захтев за заснивање радног односа са назнаком за радно место доставити поштом или личном доставом у писарницу Дом здравља Српска Црња, ул. П.А.Чарнојевића 15.  

 

 

в.д. ДИРЕКТОР

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА

др Даница Вучуревић Ђукин