Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин

На основу члана 6. став 1. Колективног уговора Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин и Одлуке в.д. директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број:01-489/20     од 02.03.2020. год., в.д. директор Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин расписује

          

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

На  одређено време,  на замени одсутног радника:

 

 

  1. ШЕФ РЕЦЕПЦИЈЕ - 1 извршиоц

              

           Услови: Високо образовање из области туризма (на студијама у обиму од најмање 240ЕСПБ бодова,  VI и VII степен стручне спреме), , знање страног језика, знање рада на рачунару

 

 

2.САРАДНИК ПОСЛОВА У УГОСТИТЕЉСТВУ – ШЕФ ОДСЕКА 

ЗА УГОСТИТЕЉСТВО           - 1 извршиоца

             

          Услови: Високо образовање из области туризма (на студијама у обиму од најмање 240ЕСПБ бодова, VII степен стручне спреме), најмање 4год радног искуства у струци, знање страног језика, знање рада на рачунару

      

 У пријави за оглас кандидат подноси кратку биографију и доказе о

испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или овереној фотокопији.

    Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на

Web сајту Министарства здравља Републике Србије.

    Оглас је објављен и на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Сомбор.

    Пријаве са документацијом доставити на адресу Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин, Пригревачка бб, 25260 Апатин – Одсеку за опште и правне послове.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

   

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.

''ЈУНАКОВИЋ'', АПАТИН, АПАТИН

в.д. Д и р е к т о р,

Мрђенов др Драгана