Дом здравља Апатин

На основу одредаба члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 96/2019), а у вези са Кадровским планом за Дом здравља Апатин за 2018. годину број: 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године и одлуком о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број: 01-266/1-2020 од 03.03.2020. године, директор Дома здравља Апатин расписује:  

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

  1. СПРЕМАЧ/СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ – један (1) извршилац са пуним радним временом, на одређено време до 2 године за рад у Здравственој станици Пригревица.

 

Опис посла: одржавање хигијене просторија: чишћење, рибање подова, пајање, прање и дезинфекција зидова, прозора, врата и лустера, жицање и гланцање паркета, свакодневно одржавање чистоће намештаја у просторијама, умиваоника, огледала, радијатора, орманчића, вешалица, оквира паравана и гарнишни, редовно прање и одржавање завеса и паравана, скупљање и одношење нечистог веша на прање и доношење и подела чистог веша, прање и пеглање веша.

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: основно образовање.

 

Пријаве на оглас се могу поднети лично у секретаријату Дома здравља Апатин, Нушићева бб, Апатин,  сваког радног дана од 08  до 13 часова или послати препоручено поштом на адресу: Дом здрављa Апатин, Апатин, Нушићева бб  са назнаком „За оглас“.

Уз пријаву се подноси:  оверена фотокопија сведочанства о завршеној основној школи.

Овера фотокопије документа не може бити старија од 6 месеци.

  

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Сомбор, организациона јединица Апатин, веб сајту Министарства здравља Републике Србије, огласној табли и интернет страници Дома здравља Апатин.

Оглас остаје отворен 8 дана и важи до 11.03.2020. године.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  д и р е к т о р,                               

                                                                                                                           Ракетић др Бранислав