Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“

Na osnovu člana 5. Posebnog kolektivnog ugovoraza zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019) zatim člana 5.-9. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci, kao i na osnovu zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje od dana 24.01.2020. 51 broj: 112-347/2020, Specijalna bolnica za rehabilitaciju ''Rusanda'' Melenci dana 03.03.2020. raspisuje sledeći:

 

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

 1. a) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla počevši od dana sklapanja ugovora o radu do dana 30.04.2020. godine za 1 izvršioca na radnom mestu:

                                                                                              

 

DOMAR/MAJSTOR ODRŽAVANјA-U PARKU  

 

II USLOVI:

-           stečeno srednje obrazovanje u trajanju od najmanje tri godine,

-           srednja polјoprivredna škola – smer cvećar ili srednja metalska škola.

 

III OPIS POSLA:

 • obavlјa preglede objekta, vrši kontrolu ispravnosti instalacija, protivpožarnih sistema, uređaja, opreme, aparata i sredstava;
 • priprema objekte, opremu i instalacije za rad;
 • obaveštava nadležne službe o uočenim nepravilnostima u objektu ili većim kvarovima na sistemima i instalacijama;
 • pušta opremu ili postrojenja u operativni rad i zaustavlјa na kraju operativnog rada ili u slučaju poremećaja ili kvara;
 • prati parametre rada i podešava opremu i postrojenje;
 • obavlјa redovne preglede objekata, opreme, postrojenja i instalacija, prema planu održavanja;
 • vodi evidenciju o kvarovima i izvršenim popravkama.
 • obavlјa svakodnevne preglede objekta, vrši kontrolu održavanja zelenih površina i učestvuje u uređivanju prostora u letnjem i zimskom periodu,
 • upravlјa odnosno rukuje radnim mašinama preduzeća,
 • vrši košenje trave kosačicama i trimerima,
 • odgovoran je za povereni alat i vrši manje složene poslove iz komunalne delatnosti,
 • odgovoran je za potrošnju goriva za održavanje zelenih površina,
 • priprema opremu za rad,
 • zasađuje ukrasno bilјe i drveće,
 • održava nisko rastinje i drveće,
 • vrši biodekoraciju prostora,
 • sprovodi zaštitu bilјa od bolesti i štetočina,        
 • vodi računa o utrošku i dostavlјa procene za potraživanje potrebnih hemijskih sredstava,
 • obaveštava koordinatora službe tehničkog održavanja i drugih poslova o uočenim nepravilnostima u krugu Bolnice,
 • obavlјa redovne preglede objekata i opreme prema planu održavanja,
 • obavlјa i druge slične poslove po nalogu rukovodioca poslova investicionog i tehničkog održavanja obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati  podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

 

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 0233150402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. -  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

v.d. direktora:

mr sc. med. dr ZoricaĆulibrk