Специјалнa болницa за прогресивне мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, и Одлуке директора бр  216/2020 донете , у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додадтно радно ангажовање 51 бр 112-838/2020, Специјалнa болницa за прогресивне  мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар, расписује следећи

 

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Једног извршиоца на радном месту портир на неодређено време

Једног извриоца на радном месту кувар на неодређено време

Једног извриоца на радном месту виши физиотерапеут на неодређено време

Једног извршиоца на радном мести физиотерапеутски техничар на неодређено време

 

Услови: Поред општих услова предвиђених законом кандидати морају испунјавати и следеће посебне услове:

За радно место портир:

-         IV степен стручне спреме-завршенa средња школа техничког смера

-         Минимум две  године  радног искуства на истим или сличним пословима

За радно место кувар:

-         IV степен стручне спреме-завршена средња школа, стручна оспособљеност за рад на радном месту кувар

-         Минимум 2 године радног искуства на сличним пословима

За радно место виши фитиотерапеут

-         Високо или више образовање смера физиотерапеут- основне студије првог степена прописи од 10. септембра 2005 године  или основне студије  у трајању од најмање две године физиотерапеутског смера-прописи пре 10 септембра 2005 године.

-         Положен стручни испит

За радно место фитиотерапеутски техничар:

-         IV степен стручне спреме физитерапеутског смера

-         Положен стручни испит

-         Уз пријаву кандидати  подносе доказе

-         Оверену фотокопију дипломе о завршеноj oдговарајућој школи,

-         Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

-         Одговарајући доказ о траженом  радном искуству( копија радне књижице или М3образац или изјава ранијег послодавца о обављању тражених послова  и траженој дужини стажа)

-         молбу у којој је наведено радно место за које се кандидат пријављује, кратку биографију, извод из матичне књиге рођених,  уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда) и уверење да нису осуђивани (уверење из полицијске управе или полицијске станице) за кривична дела која их чине неподобним за рад у здравственој  установи и уверење о здравственој способности кандидата.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе  за запошљавање Филијала Нови Пазар и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.
Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар, Бањски пут б.б,  36300 Нови Пазар или лично у просторијама Специјалне болнице у канцеларији Секретара Специјалне болнице.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

ДИРЕКТОР

Др Соња Радетинац- физијатар