Специјалнa болницa за рехабилитацију Ивањица

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС“ бр.96/19), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-13106/2019 од 26.12.2019.године, Дописа Министарства здравља бр.112-01-1583/2019-02 од 13.02.2020.године и Одлуке о расписивању конкурса бр.349 од 03.03.2020.године, ВД директор Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 за пријем у радни однос на неодређено време

1 (једног) благајника          

I

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за радно место:

- благајник

II

Услови за заснивање радног односа су:

   1.завршена средња економска школа – смер економски техничар;

   2.познавање Microsoft Office пакета;

   3.способност за обављање следећих послова који улазе у опис радног места:

   - да води благајну и евиденцију зарада;

 

   - да разврстава и води архиву извода и документације о извршеним уплатама;

 

   - да припрема документацију за новчане уплате и исплате;

 

   - да исплаћује новац, обрачунава боловања, обавља плаћања по закљученим уговорима;

 

   - да припрема податке за израду статистичких и других извештаја о зарадама;

 

   - да врши обрачуне и реализује девизна плаћања и води девизну благајну;

 

   - да врши пријем и контролу формалне исправности књиговодствених исправа;

   - да евидентира све пословне промене у пословне књиге и евиденције;

   - да води динарску благајну и припрема документацију за подизање и уплату готовог новца у благајну;

   - да подиже и уплаћује готовину са рачуна;

   - да припрема излазне рачуне и другу документацију за наплату;

   - да одлаже, чува и архивира рачуноводствене исправе у складу са прописима;

   - да обрачунава зараде, накнаде путних и других трошкова, хонораре и остала давања запосленима или уговорно ангажованим лицима;

 

   - да води прописане електронске евиденције;

 

   - да води благајнички дневник и сачињава благајничке извештаје;

 

   - да води документацију о кредитима и чековима, обрађује чекове и врши њихову реализацију;

 

   - да надзире пријем и врши контролу формалне исправности књиговодствених исправа.

 

III

Потребно је доставити следећа документа у затвореној коверти:

- оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој економској школи;

- пријава на конкурс са биографијом;

- фотокопија личне карте.

IV

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани на разговор ради пружања додатних информација и провере знања уколико је то важно за доношење одлуке о пријему.

 

V

Оглас објавити на огласној табли и веб страницама Националне службе за запошљавање, Министарства здравља и Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на веб страни Националне службе за запошљавање.

Пријаве се могу послати поштом на адресу Специјална болница за рехабилитацију Ивањица, 13. септембар бр. 78 или доставити лично у Специјалној болница за рехабилитацију Ивањица на исту адресу, у периоду од 7,00 до 15,00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI

Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на веб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон: 032/661-305.

 

 

ВД директора

др Мирослав Поповић