Општа болница «Ђорђе Јоановић» Зрењанин

  На основу члана 24. Закона о раду (»Службени  гласник РС» бр.24/05, 61/05,  54/09, 32/13 и 75/14), члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник  РС» бр. 106/2018),  члана 9. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга, у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број:112-01-200/2018-02  од 20.08.2018. године и на основу Одлуке директора Опште болнице »Ђорђе Јоановић» Зрењанин број  01-947 од  03.03.2020. годинe расписује се:

 

 

О  Г  Л  А  С

             

За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

  - замена за привремено одсутног запосленог

 

Расписује се јавни оглас за пријем запосленог у радни однос на одређено време са пуним радним временом - замена за привремено досутног запосленог  у Општу болницу  «Ђорђе Јоановић»  Зрењанин, за радно место

 

 1. Доктор медицине ................................................................................................... 1 извршилац

       - за рад на одељењу Збрињавање и пријем ургентних стања

 1. Виши радиолошки техничар у дијагностици..................................................... 1 извршилац
 2. Медицинска сестра –техничар на осталим болничким одељењима............ 1 извршилац

       - за рад на одељењу Општа хирургија

 1. Медицинска сестра – техничар на интензивној нези нивоа 2 ........................1 извршилац

       - за рад на одсеку Интензивна терапија

 

***Кандидати за радно место под редним бројем 1  морају поседовати  седми ниво, подниво један квалификација, завршене интегрисане академске студије (медицински факултет)  и положен стручни испит.

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

 • молбу
 • CV
 • оверену фотокопију дипломе
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
 • лекарско уверење о општој здравственој способности
 • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
 • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
 • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

***Кандидати за радно место под редним бројем 2  морају поседовати  високо  образовање  на  основним  струковним  студијама  првог  степена  - струковни  медицински радиолог , или  на основним  студијама  у  трајању  од  најмање  две  године - виши  радиолошки  техничар и положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати треба да приложе:

 • молбу
 • CV
 • оверену фотокопију дипломе
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
 • лекарско уверење о општој здравственој способности
 • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
 • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

 

***Кандидати за радно место под редним бројем 3 морају поседовати четврти ниво квалификација, средња медицинска школа – смер Медицинска сестра-техничар и положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати треба да приложе:

 • молбу
 • CV
 • оверену фотокопију дипломе
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
 • лекарско уверење о општој здравственој способности
 • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
 • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

***Кандидати за радно место под редним бројем 4 морају поседовати четврти ниво квалификација, средња медицинска школа – смер Медицинска сестра-техничар и положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати треба да приложе:

 • молбу
 • CV
 • оверену фотокопију дипломе
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
 • лекарско уверење о општој здравственој способности
 • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
 • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
 • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5 са назнаком «ОГЛАС».

 

 

Назначити у молби датум почетка огласа

 

Оглас важи од 04.03.2020. године до 13.03.2020. године

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање