Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107 бр 2602   од                 02.03.2020.год., Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

      

     

     ОЈ Дом здравља Пожега

 1.  Доктор медицине изабрани лекар  ................................................................... 1 извршилац

 

    ОЈ Дом здравља Чајетина

 1. Доктор медицине изабрани лекар  ................................................................... 1 извршилац
 2. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге ...................... 1 извршилац

    

     ОЈ Општа болница Ужице

 1. Медицинска сестра техничар у ургентним службама и реанимацији ............... 1 извршилац

  

    Услови за заснивање радног односа

 • За радно место доктор медицине изабрани лекар –VII степен стручне спреме,завршен медицински факултет,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место медицинска сестра техничар у ургентним службама и реанимацији – IV степен стручне спреме,завршен медицинска  школа ,смер медицински техничар,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге- II степен стучне спреме,завршена основна школа,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућој школи одн.факултету
 • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • Оверену фотокопију важеће лиценце
 • Кратку биографију                     

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић