Специјална болница за лечење и рехабилитацију "Меркур" - Врњачка Бања

На основу члана 22. Статута Специјалне болнице за лечење и рехабилитацију "Меркур" - Врњачка Бања број 01-1651/1 од 05.07.2006. године, Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 51 број: 112-11888/2019 од 27.11.2019. и 112-838/2020 од 31.01.2020. године, Инструкција Министарства здравља Републике Србије број 112-01-1518/2019/2 од 14.02.2020. и број 112-01-179/2020-02 од 14.02.2020. године директор Специјалне болнице доноси

 

О Д Л У К У

O ПОТРЕБИ ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА

 

            Оглашава се потреба за пријем у радни однос НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ у Специјалној болници за лечење и рехабилитацију "Меркур" - Врњачка Бања и то :

 

 1. “РЕФЕРЕНТA ПРОДАЈЕ.....................................................1 (један ) извршилац“.

 

ОПИС ПОСЛОВА:

- презентује услуге Установе, врши продају и букирање, саветује купце о различитим моделима плаћања;

- учествује у креирању понуде и ценовне политике;

- врши обрачун  за плаћање и води рачуна о наплати уговорених услуга;

- креира планове продаје и одговара за реализацију истих;

- одговора за реализацију планиране попуњености капацитета;

- обавезан је да у раду примењује мере и поступке прописане QМS системом;

- обавља и друге послове по налогу надређеног;

- за свој рад одговоран је шефу одсека за продају и букинг, начелнику службе за техничке и друге сличне послове, директору немедицинских служби и директору Установе.

 

 1. 1 Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 95/18), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

-  завршен факултет из области друштвено-хуманистичких наука - VII  степен стручне спреме.

 

 1. „РЕФЕРЕНТA БУКИНГА...................................................... 1 (један) извршилац“

 

ОПИС ПОСЛОВА:

- презентује услуге Установе, врши продају и букирање;

- познаје комплетну понуду и ценовник;

- саветује купце о различитим моделима плаћања, врши обрачун  за плаћање и води рачуна о наплати резервисаних услуга;

- одговара на питања и реагује на проблеме тј. рекламације услуга;

- одговора за реализацију планиране попуњености капацитета;

- познаје структуру и перформансе хардвера,

- познаје садржај и начин коришћења софтвера,

- обавезан је да у раду примењује мере и поступке прописане QMS-ом;

- обавља и друге послове по налогу надређеног;

- за свој рад одговоран је вођи групе - букинга, шефу одсека за продају и букинг, начелнику службе за техничке и друге сличне послове, директору немедицинских служби и директору Установе.

 

2.1  Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 95/18), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

   -  завршен VI степен из области друштвено-хуманистичких наука.

 

 1. “ПР РЕФЕРЕНТА МАРКЕТИНГА....……………..1 (један) извршилац”

 

ОПИС ПОСЛОВА:

- истражује тржиште и учестује у дефинисању маркетинг стратегије;

- спроводи дефинисану стратегију;

- дефинише промоције и  мери ефекат промотивних активности;

- учествује у сачињавању маркетинг плана;

- припрема промотивни материјал;

-промовише понуду Установе, организује и учествује на сајмовима, презентацијама  и промоцијама;

- одговора за реализацију маркетинг плана и стратегије  и планираног обима продаје;

- обавља и друге послове по налогу надређеног;

- за свој рад одговоран је шефу одсека за маркетинг, начелнику за техничке и друге сличне послове, директору немедицинских служби и директору Установе.

 

3.1  Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 95/18), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

-  завршен факултет из области друштвено-хуманистичких наука - VII степен стручне спреме.

 

 1. „ОБРАЧУНСКОГ РАДНИКА ................................................1 (један) извршилац

 

                ОПИС ПОСЛОВА:

- прати и проучава законске и друге прописе о зарадама, порезима и доприносима;

- врши обрачун зарада и накнада зарада уз попуњавање пратеће документације;

- врши обрачун накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима;

- води евиденцију зарада, накнада зарада и свих обустава из зарада у складу са прописаном документацијом;

- сачињава М-4 образац за сваког радника и исти доставља Фонду ПИО за протеклу годину до законом предвиђеног рока;

- сачињава појединачну пореску пријаву за приходе исплаћене у претходној години и исту доставља Пореској управи, те доставља потврду примаоцима прихода;

- издаје одговарајуће потврде и обавља друге послове из делокруга обрачунског радника, а по налогу надређеног;

- обавезан је да у раду примењује мере и поступке прописане QМS-ом;

- обавља и друге послове по налогу надређеног;

- за свој рад одговоран је шефу одсека економске и финансијске послове, начелнику службе за правне и економско-финансијске послове, директору немедицинских служби и директору Установе.

 

 3.1  Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 95/18), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

     -  завршену вишу школу из области економских наука - VI степен стручне спреме.

 

 

 1. “КЊИГОВОЂЕ РОБНОГ КЊИГОВОДСТВА…………1 (један) извршилац”

 

ОПИС ПОСЛОВА:

-на основу улазне документације спроводи одговарајућа књижења у аналитичком робном књиговодству;

- на основу излазних докумената спроводи одговарајућа књижења;

- врши проверу свих  улазних и излазних докумената;

-припрема неопходну документацију за периодична сравњења и врши интерне провере стања робе на залихама са магационерима;

- одговора за ажурност, квалитет, квантитет и законитост у обављању послова и радних задатака из области робног књиговодства;

-одговора за непоштовање и неспровођење процедуре из области рачуноводствених прописа и важећих стандарда који се примењују у Установи;

- обавезан је да у раду примењује мере и поступке прописане QMS системом;

- по потреби  обавља и  друге послове из делокруга рада који овде нису таксативно побројани а које му надређени даје у надлежност;

 

- за свој рад одговоран је вођи групе портирске, чуварске и возачке службе, шефу одсека набавке, начелнику за техничке и друге сличне послове, директору немедицинских служби, као и директору Установе.

 

5.1  Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 95/18), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

   -  завршен  IV степен друштвено-хуманистичког смера.

 

 

 1. “РАДНИКА У АКВА И ФИТНЕС ЦЕНТРУ ......………… 2 (два) извршиоца”

 

           ОПИС ПОСЛОВА:

-  врши пријем госта по процедури за пријем и евиденцију у складу са Кодексом понашања;

- врши стални надзор над сигурношћу купача у базену и реагује у случају њихове угрожености по процедури;

- продаје и заказује услуге ручних масажа по ценовнику и благовремено обавештава одговорног физиотерапеута ради организовања реализације услуге;

- обавља надзор над фитнесом и осталим садржајима;

- наплаћује услуге и отпушта госта по процедури;

- континуирано одржава и контролише хигијену у просторијама Аква центра, базена и фитнеса, одговара за исправност уређаја;

- обавља и друге послове по налогу надређеног;

- радник у Аква центру одговара за извршење радних обавеза непосредном руководиоцу, одговорном раднику у Аква центру, начелнику службе за техничке и друге сличне послове, директору немедицинских служби  и директору Установе.

 

6.1  Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 95/18), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

-  завршен  IV степен стручне спреме.

 

 1. „РЕЦЕПЦИОНЕРА...............................................................2 (два) извршиоца

 

    ОПИС ПОСЛОВА:

- компјутерска обрада пријема госта/пацијента и израда документације на централној рецепцији;

- познавање и презентовање комплетне понуде и ценовника Установе;

- пружање свих неопходних информација гостима о услугама, процедурама, кућном реду и слично;

- раздужење и одјава  одлазећих гостију и пацијената;

- стална комуникација са групом смештаја око раздуживања гостију и заузећа соба;

- вођење књиге кварова и стална комуникација са екипом одржавања;

- одговара на наплату услуга смештаја, медицинских и осталих услуга;

- припрема документацију – књигу гостију, пријаве за странце за  МУП;

-свакодневно израђује извештај о броју гостију, њиховој структури, одласцима, доласцима;

- обавезан је да у раду примењује мере и поступке прописане QМS системом;

- обавља и друге послове по налогу надређеног;

- за свој рад одговоран је вођи групе-рецепција, шефу одсека за смештај, рецепцију и угоститељство, директору немедицинских служби и директору Установе.

 • Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 95/18), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

               -  завршен  IV степен друштвено-хуманистичког смера.

 

 1. “ПОСЛАСТИЧАРА……………………….…………………..1 (један) извршилац”

 

                 ОПИС ПОСЛОВА:

- припрема јела по јеловнику и нормативима исхране;

- припрема и обликује све врсте посластица, сервира јела;  

- контролише исправност намирница;

- утврђује потребне количине намирница на основу норматива и резервација и саставља листу за набавку намирница;

- контролише квалитет припремљеног јела;

- припрема јеловник;

- обавезан је да у раду примењује мере и поступке прописане QMS-ом, HACCP и Халал системом;

- обавља и друге послове по налогу надређеног;

- за свој рад одговоран је заменику вође групе-кухиња, вођи групе-кухиња, шефу одсека за смештај, рецепцију и угоститељство, начелнику службе за техничке и друге сличне послове, директору немедицинских служби и директору Установе.

 

8.1  Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 95/18), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

      - завршен  IV посластичар-техничар.

 

 

 1. “КУВАРА ………………......…………………………………3 (три) извршиоца

 

ОПИС ПОСЛОВА:

- обавезан је да кува према дефинисаним јеловницима, као и да кува тачну количину хране која је унапред анкетирана;

- одговара за укус и квалитет готових јела;

- обавезан је да води записе о температурама јела које су законски прописане;

- дужан је да порција јела на захтев конобара у прописаним калоријским вредностима;

- дужан је да правилно складишти  остатак  хране ;

- обавезан је да у раду примењује мере и поступке прописане QMS-ом, HACCP  и Халал системом;

- дужан је да води рачуна и да се правилно односи према опреми и уређајима са којима ради;

- дужан је да води рачуна о намирницама од којих производи храну, о њиховој хигијенској исправности, квалитету и правилној производњи (према ISО И HACCP стандардима);

- обавља и друге послове по налогу надређеног;

- за свој рад одговоран је заменику вође групе кухиња, вођи групе-кухиња, шефу одсека за смештај, рецепцију и угоститељство, начелнику службе за техничке и друге сличне послове, директору немедицинских служби и директору Установе.

 

9.1  Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 95/18), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

     -  завршен III степен стручне спреме .

 

 

 1. СПРЕМАЧИЦЕ ..................................................................2 (два) извршиоца“

 

ОПИС ПОСЛОВА:

- одржава комплетну хигијену хотелских соба, купатила, тераса, ходника, канцеларијских простора, лифтова, степеништа и осталих простора у стамбеном делу, као и непосредног окружења хотела;

- обавља послове одржавања хигијене и спровођења мера санитарно хигијенског режима;

- у процесу рада придржава се добијених упутстава за рад;

- прати одласке гостију, врши контролу инвентара смештајне јединице;

- у току рада рационално користи потрошни материјал, разврстава употребљену постељину и пешкире, као и отпадни материјал;

- одговора за поверена основна средства, ситан ивентар и потрошни материјал који користи у раду;

- обавезана је да у раду примењује мере и поступке прописане QMS-ом и HACCP системом;

- обавља и друге послове по налогу надређеног;

- за свој рад одговара вођи групе-смештај, шефу одсека за смештај, рецепцију и угоститељство, начелнику службе за техничке и друге сличне послове, директору немедицинских служби и директору Установе.

 

10.1  Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 95/18), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

     завршен IV степен стручне спреме

 

 1. СПРЕМАЧИЦЕ .....................................................................2 (два) извршиоца“

 

ОПИС ПОСЛОВА:

- одржава комплетну хигијену хотелских соба, купатила, тераса, ходника, канцеларијских простора, лифтова, степеништа и осталих простора у стамбеном делу, као и непосредног окружења хотела;

- обавља послове одржавања хигијене и спровођења мера санитарно хигијенског режима;

- у процесу рада придржава се добијених упутстава за рад;

- прати одласке гостију, врши контролу инвентара смештајне јединице;

- у току рада рационално користи потрошни материјал, разврстава употребљену постељину и пешкире, као и отпадни материјал;

- одговора за поверена основна средства, ситан ивентар и потрошни материјал који користи у раду;

- обавезана је да у раду примењује мере и поступке прописане QMS-ом и HACCP системом;

- обавља и друге послове по налогу надређеног;

- за свој рад одговара вођи групе-смештај, шефу одсека за смештај, рецепцију и угоститељство, начелнику службе за техничке и друге сличне послове, директору немедицинских служби и директору Установе.

 

11.1  Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 95/18), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

    -  завршен III степен стручне спреме

 

 1. “КОНОБАРА У РЕСТОРАНУ….……………...……....1 (један) извршилац”

 

ОПИС ПОСЛОВА:

- врши услуживање гостију/пацијената;

- врши припремање столова и потребног инвентара у салама;

- гостима/пацијентима издаје конзумације искључиво на основу картона за исхрану или других прописаних докумената;

- одговора за правилно руковање и чување инвентара;

- одговора за коректан, уљудан и професионалан однос према пацијентима,

- дужан је да попуњава потребну документацију предвиђену процедурама и стандардом;

- по налогу вође групе-ресторан извршава и остале радне задатке;

- у раду је обавезан да примењује мере и поступке прописане QMS, HACCP и Халал системом;

- за свој рад одговоран је вођи групе ресторана, шефу одсека за смештај, рецепцију и угоститељство, начелнику службе за техничке и друге сличне послове, директору немедицинских служби и директору Установе.

 

12.1  Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 95/18), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

     -  завршен IV степен стручне спреме – угоститељска школа.

 

 1. “КОНОБАРА У РЕСТОРАНУ….……………........…..… 2 (два) извршиоца”

 

ОПИС ПОСЛОВА:

- врши услуживање гостију/пацијената;

- врши припремање столова и потребног инвентара у салама;

- гостима/пацијентима издаје конзумације искључиво на основу картона за исхрану или других прописаних докумената;

- одговора за правилно руковање и чување инвентара;

- одговора за коректан, уљудан и професионалан однос према пацијентима,

- дужан је да попуњава потребну документацију предвиђену процедурама и стандардом;

- по налогу вође групе-ресторан извршава и остале радне задатке;

- у раду је обавезан да примењује мере и поступке прописане QMS, HACCP и Халал системом;

- за свој рад одговоран је вођи групе ресторана, шефу одсека за смештај, рецепцију и угоститељство, начелнику службе за техничке и друге сличне послове, директору немедицинских служби и директору Установе.

 

13.1  Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 95/18), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

     -  завршен III степен стручне спреме.

 

 1. “КОНТРОЛОРА НА ТЕРМОМИНЕРАЛНИМ ИЗВОРИМА ..................1 (један) извршилац“

 

                ОПИС ПОСЛОВА:

- врши контролу здравствених листова, других формулара и доказа о дозволи за коришћење минералне воде;

- врши наплату накнаде за коришћење минералне воде;

- контролише узимање минералне воде у прописаним количинама и у за то одређено време од стране надлежног лекара;

- врши петодневна мерења протока воде и о томе води посебну евиденцију;

- стара се о расвети, исправности уређаја, опреме и инвентара, спречава њихово отуђење и одговора за додељена му основна средства и ситан инвентар на коришћење;

- дужан је да се коректно и уљудно понаша према гостима и одговора за своје понашање;

- обавезан је да у раду примењује мере и поступке прописане QMS-ом и HACCP системом;

- обавља и друге послове по налогу надређеног;

- за свој рад је непосредно одговоран шефу одсека минерални извори, начелнику службе за техничке и друге сличне послове, директору немедицинских служби, као и директору Установе.

 

14.1  Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 95/18), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

     -  завршен IV степен стручне спреме .

 

 1. “МАГАЦИОНЕРА…………………………………………1 (један) извршилац”

 

ОПИС ПОСЛОВА:

- врши квантитативни и квалитативни пријем робе у централни магацин;

- издаје робу из магацина,  чува, класификује и евидентира робу;

- контролише и прати стање залиха складиштене робе;

- учествује у изради планова набавки ради попуњавања магацина;

- води прописану документацију за правилно и уредно магацинско пословање;

-евидентира примљену робу по рачуноводственим прописима и HACCP стандарду;

- правилно одлаже, складишти и обележава робу по врсти и намени у одговарајуће магацине,  а у складу за важећим прописима и стандардима;

-води рачуна о раду свих апарата и уређаја у магацинским просторијама;

-врши периодичне прегледе и сравњења стања залиха у магацинима у координираној активности са књиговођом робног књиговодства;

- по потреби  обавља и друге послове из делокруга рада који овде нису таксативно побројани, а које му надређени даје у надлежност;

- обавезан је да у раду примењује мере и поступке прописане QMS-ом и HACCP системом;

- за свој рад одговоран је вођи групе портирске, чуварске и возачке службе, шефу одсека набавке, начелнику службе за техничке и друге сличне послове, директору немедицинских служби, као и директору Установе.

 

15.1  Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 95/18), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

                  -  завршен IV степен стручне спреме.

 

 

 1. “ПОРТИРА-ЧУВАРА НА СЛУЖБЕНОМ УЛАЗУ И НОЋНОГ

  ЧУВАРА......................................................................................1 (један) извршилац”

 

ОПИС ПОСЛОВА:

- чува поверену имовину на одређеном месту (затвореном или отвореном  објекту/простору) и обилази објекате по налогу надређеног;

- стара се и одговора да неовлашћена лица не приступе објектима или местима која су му поверена на чување;

- одговора за чување објеката, опреме и инвентара у њему, као и чување од пожара;

- врши пуњење базена број-2 термалном водом и базена у Велнес центру;

- врши полирање пода ресторанске сале и фоајеа по недељном распореду;

-  одржава спољне површине;

- у случају потребе, превози пацијенте санитетом;

- евидентира кретање службених возила викендом;

- врши превоз прљавог и чистог веша за Велнес, Аква и Пелоид центар;

- обавезан је да у раду примењује мере и поступке прописане QMS-ом и HACCP системом;

- обавља и друге послове по налогу надређеног;

- за свој рад одговоран је вођи групе портирске, чуварске и возачке службе, шефу одсека набавке, начелнику за техничке и друге сличне послове,  директору немедицинских служби, као и директору Установе.

 

16.1  Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 95/18), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

      -  завршен IV степен стручне спреме .

 

 1. 17. “РАДНИКА У ПЕРИОНИЦИ...………….……………1 (један) извршилац”

 

ОПИС ПОСЛОВА:

- обучен за рад на професионалним машинама за прање, сушење и пеглање: хотелског рубља, гостинског рубља, као и униформи запослених;

- познавање материјала од текстила, начина њиховог одржавања, поштовање упутства за одржавање сваког артикла појединачно;

- посебну бригу води о гостинском рубљу добијеном за прање, које треба да сервисира по највишем стандарду квалитета;

- сортира хотелско рубље за прање, убацује у машине, дозира средство за прање, оплемењивач текстила, те бира одговарајући програм прања, по завршетку прања одређено рубље ставља на процес сушења (пешкири, баде мантили), пегла на професионалном ваљку;

- контролише квалитет опраног рубља;

- пакује опране и опеглане артикле по утврђеном стандарду;

- у раду и дисциплини дужан је да се придржава прописа заштите на раду, упутстава за рад и стандарда хотела;

- обавља и друге послове по налогу надређеног;

- обавезан је да у раду примењује мере и поступке прописане QMS-ом и HACCP системом;

- за свој рад одговара вођи групе портирске, чуварске и возачке службе, шефу одсека набавке, начелнику за техничке и друге сличне послове, директору немедицинских служби, као и директору Установе.

 

17.1  Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 95/18), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

     -  завршен нижи степен стручне спреме.

 

 

 1. “ВОЗАЧА ТЕРЕТНОГ, ПУТНИЧКОГ И САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА…….1 (један) извршилац”

 

ОПИС ПОСЛОВА:

- врши превоз робе, путника и пацијената;

- послове возача обавља на путничком, теретном или санитетском возилу;

- води евиденцију о коришћењу возила, утрошку горива и мазива, аутогума и другог инвентара,

- стара се да возило буде снабдевено са потребним инвентаром и опремом сагласно важећим прописима из области безбедности саобраћаја;

- одржава возило и на њему врши одређене поправке, сем оних поправки које морају да се изврше у аутомеханичарској радионици или сервису;

- стара се о техничкој исправности, регистрацији  и осигурању возила;

- обавља и физичке послове тј. помаже при утовару и истовару робе, као и магационеру приликом пријема и издавања робе, материјала и осталог;

- по потреби  обавља и друге послове из делокруга рада који овде нусу таксативно побројани, а које му надређени даје у надлежност;

- материјално одговара за возило, примљено гориво и мазиво, исте правда пређеном километражом, што евидентира у путном налогу, а према утврђеној норми потрошње;

- обавезан је да у раду примењује мере и поступке прописане QМS и Haccp  системом;

- за свој рад одговоран је вођи групе портирске, чуварске и возачке службе, шефу одсека набавке, начелнику за техничке и друге сличне послове директору немедицинских служби, као и директору Установе.

 

18.1  Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 95/18), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

   -  -  завршен VI степен стручне спреме.

 

 

 1. ОРГАНИЗАТОРА ТЕХНИЧКОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ    ОДРЖАВАЊА…………………………….……………………..1 (један) извршилац”

 

                 ОПИС ПОСЛОВА:

- контролише и евидентира доласке и одласке радника;

- контролише рад и квалитет рада радника;

- позива одређени сервис за опрему, контролише њихов рад и својим потписом оверава њихов радни налог;

- присуствује као члан комисије приликом пријема инвестиционих радова;

- организује коришћење годишњих одмора и слободних сати радника у одсеку;

- прикупља податке неопходне за припрему и израду предлога инвестиционих програма и елабората, плана инвестиционог одржавања објеката, као и плаан набавке опреме;

- учествује у раду комисија које спроводе поступак набавке;

- контролише ситуације током извођења грађевинских и грађевинско-занатских радова;

- припрема евиденцију-регистар целокупне инвестиционо-техничке документације из делокруга свог рада, која му се преда на чување по завршеној изградњи објекта, с тим што је дужан да у току припреме ове документације обезбеди у потребним количинама и по потребним врстама и да иницира и захтева да му се ова документација благовремено преда;

- обавља и друге послове из делокруга инвестиционих улагања;

- за свој рад одговоран је шефу одсека за инвестиционо-техничко одржавање, начелнику службе за техничке и друге сличне послове, директору немедицинских служби и директору Установе.

 

19.1  Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 95/18), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

                  -  завршен  IV степен друштвено-хуманистичког смера.

 

 

 1. “ОПЕРАТЕРA НА РАЧУНАРСКОЈ МРЕЖИ…………1 (један) извршилац”

 

ОПИС ПОСЛОВА:

- одржава пасивне и активне мрежне инфраструктуре (рацчунарска мрежа, кабловска, телефонија..);

- врши редовни и ванредни сервис рачунарске опреме;

- обавља послове системског администратора уколико за то постоје услови и потреба;

- обавезан је да у раду примењује мере и поступке прописане QМС-ом и ХАЦЦП системом;

- обавља и друге послове по налогу надређеног;

 - за свој рад одговоран је вођи групе ит, начелнику службе за техничке и друге сличне послове, директору немедицинских служби и директору Установе.

 

 20.1  Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 95/18), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

              -  завршен IV степен стручне спреме машинског смера (компјутерско конструисање).

 

 1. 21. “РУКОВАОЦА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА И КОТЛА НА ГАС…1 (један) извршилац”

 

   ОПИС ПОСЛОВА:

- контролише исправност котлова, котловске инсталације, грејне инсталације и котла за брзу производњу паре;

- организује и руководи целокупним радом котларнице;

- одговора за рад погона грејања;

- приликом руковођења дужан је да се строго придржава упутстава за руковођење;

- отклања кварове у његовом домену, а за остале кварове обавештава надређеног;

- врши редовно одржавање и чишћење котларнице и подстанице за грејање;

- ради и друге послове по налогу надређеног;

- контролише исправност електро и гасних инсталација;

- обавезан је да у раду примењује мере и поступке прописане QМS системом;

- за свој рад одговоран је шефу одсека за инвестиционо-техничко одржавање, начелнику службе за техничке и друге сличне послове, директору немедицинских служби и директору Установе.

 

21.1  Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 95/18), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

-  завршен IV степен стручне спреме машинског смера.

 

 1. 2 Кандидати прилажу следећа документа:

            - пријаву - молбу;

            - оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;

            - оверену фотокопију или оригинал извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

            - доказе о радном искуству кандидата (копије уговора о раду, волонтерски уговори, потврде послодаваца или слично);

            - потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

 1. 23. Решењем директора биће формирана Комисија која ће након увида у приспелу документацију пријављених кандидата исте рангирати на основу обављеног разговора - интервјуа са њима.

 

 1. 2 Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве неће се разматрати, нити ће се рангирати пријаве кандидата који не буду присуствовали разговору са Комисијом за избор кандидата.

 

 1. 2 Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос доноси директор на основу извештаја Комисије и то у року од 30 дана од дана објављивања истог у публикацији "Послови" Националне службе за запошљавање.

 

 1. 26. Пријаве се подносе лично или путем препоручене поште на адресу: Специјална болница за лечење и рехабилитацију "Меркур" - Врњачка Бања, ул. Булевар српских ратника бр. 18, 36210 Врњачка Бања - Зграда "Термоминералног купатила" - канцеларија број 2.

            Пријаве се достављају обавезно у затвореној коверти са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место _______________(уписати назив радног места за које кандидат конкурише)“.  На полеђини коверте обавезно навести: име, презиме, адресу и личне контакте (телефон, е-маил адресу) кандидата.    

 

Рок за подношење пријава је до 10:00 часова дана 25.03.2020. године.

 

            Разговори са свим кандидатима који благовремено поднесу пријаве одржаће се у згради "Термоминералног купатила" у Врњачкој Бањи - канцеларија број 24 (том приликом кандидати ће Комисији дати на увид важећу личну карту или други важећи документ којим доказују идентитет)  и то по следећем распореду:

-дана 25.03.2020.године и то са почетком у 10:30 часова кандидати који су конкурисали за радна места: референта продаје, ПР референта  маркетинга, референта букинга, оператера на рачунарској мрежи, књиговође робног књиговодства;

-дана 25.03.2020.године и то са почетком у 12:30 часова кандидати који су конкурисали за радна места: обрачунског радника, рецепционера, ораганизатора техничког и инвестиционог одржавања, радника у аква и фитнес центру;

-дана 26.03.2020. године и то са почетком у 10:30 кандидати који су конкурисали за радна места: возача теретног, путничког и санитетског возила, магационера, портира-чувара на службеном улазу и ноћног чувара, контролора на термоминералном извору, радника у перионици;

-дана 26.03.2020. године и то са почетком у 12:30 кандидати који су конкурисали за радна места спремачице, кувара, посластичара, конобара ресторану, руковаоца централног грејања и котла на гас.

У случају већег броја пријављених кандидата Установа задржава право да промени предвиђене термине за разговоре, о чему ће кандидати бити накнадно обавештени.

            О спроведеном разговору са кандидатима биће сачињен записник.

 

 1. 27. Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.

 

 1. 28. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

 1. 29. Одабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа достави лекарско уверење о здравственој способности. Уколико кандидат у остављеном року не достави или не може да достави уверење о здравственој способности исти ће бити одбијен, а директор Установе ће под истим условима одабрати следећег рангираног кандидата који је наведен у извештају Комисије.

 

 1. 30. Овај оглас ће бити објављен на њеб страници Министарства здравља Републике Србије, у публикацији "Послови" Националне службе за запошљавање и на сајту Специјалне болнице.

 

 1. 31. За све додатне информације контакт особа је Божидар Вучковић, начелник службе за правне и економско - финансијске послове, а телефони за контакт су: 036/515-515-0 (локал 40-15) или 036/515-513-2.

 

 1. 32. О спровођењу ове Одлуке стараће се начелник медицинских служби, начелник службе за правне и економско - финансијске послове и други непосредни руководиоци, свако у оквиру своје надлежности и одговорности.

                                                                                              

 

ДИРЕКТОР

др сци. мед. Дејан Станојевић