Дом здравља Куршумлија

На основу члана 23. Статута Дома здравља «Куршумлија», чланова 7. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Кадровског плана за Дом здравља Куршумлија за 2019.годину бр: 112-01-607/2019-02 од 27.11.2019.г., Закључка 51, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, број:112-1088/2020 од 07.фебруара 2020.године и одлуке директора Дома здравља «Куршумлија» бр: 654 од 04.3.2020.г., директор Дома здравља «Куршумлија» расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

  1. Возач у санитетском превозу –  1 извршиоц, са пуним радним временом, на неодређено време;

 

Опис посла: Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља «Куршумлија»

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: 

  • средње образовање III-IV степен стручне спреме и положен возачки испит „ Б“ категорије.

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља «Куршумлија» Куршумлија, Др Мелгарда бр.1 сваког радног дана од 07:00  до 15:00  часова,  или послати препоручено поштом на адресу: Дом здрављa «Куршумлија», Др Мелгарда бр.1, 18430 Куршумлија. 


Уз пријаву на јавни оглас се подносе фотокопијe следеће документације:

  • диплома о завршеној средњој школи, возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије „Б“

  

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Оглас се објављује на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, на огласној табли  НСЗ – Испостави Куршумлија, веб сајту и огласној табли Дома здравља «Куршумлија». 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на веб сајту Министарства здравља Републике Србије. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

Дом здравља «Куршумлија»

Директор
др Уранија Петровић