Дом Здравља „др Милорад Михајловић“

На основу члана 7. I 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе  и члана 23. Статута здравствене установе Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ, на основу Кадровског плана Министарства здравља за 2020. годину  а у складу са насталим потребама и објављујемо

 

ЈАВНИ ОГЛАС 

 

За пријем у радни однос :

1/једне медицинске сестре са пуним радним временом на одређено време у трајању од

  1. месеци због повећаног обима посла.

 Услови:

           -средња медицинска школа IV степен

           -положен стручни испит

           -лиценца

           -поседовање возачке дозволе Б категорије

           -извод из матичне књиге рођених                                                                               

Документа се достављају лично или поштом на адресу:

Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ, ул. Др Милорада Михајловића 5, 37215 Ражањ са назнаком ,,Пријава на оглас,,         

Одлуку о избору кандидата доноси директор установе у Законом предвиђеном року.

Обавештење  о извршеном избору, кандидати могу добити на телефон 037/841 663

 сваког радног дана од 7-14 часова.

 

 

Д и р е к т о р,

Ненад Станковић, дипл.ецц