Дом Здравља „др Милорад Михајловић“

На основу члана 7. I 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе  и члана 23. Статута здравствене установе Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ, на основу члана 24. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом /Сл. Гласник 36/2009 и 32/2013/ и Кадровског плана Министарства здравља за 2020. годину  а у складу са насталим потребама и објављујемо

 

ЈАВНИ ОГЛАС 

 

За пријем у радни однос :

1/једне медицинске сестре-инвалидног лица  са пуним радним временом на неодређено време

Услови:

       -  Средња медицинска школа IV степен-инвалидно лице

       -  Положен стручни испит       

        - Поседовање лиценце

Потребна документа/оверена фотокопија/ су:

         -диплома средње медицинске школе

         -уверење о положеном стручном испиту

         -лиценца

         -извод из матичне књиге рођених

         -решење о статусу особе са инвалидитетом

Документа се достављају лично или поштом на адресу:

Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ, ул. Др Милорада Михајловића 5, 37215 Ражањ са назнаком ,,Пријава на оглас,,         

Одлуку о избору кандидата доноси директор установе у Законом предвиђеном року.

Обавештење  о извршеном избору, кандидати могу добити на телефон 037/841 663

 сваког радног дана од 7-14 часова.

 

 

Д и р е к т о р,

Ненад Станковић, дипл.ецц