Дом здравља Чока

          На основу  чланова 7. и 8.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( Сл. гласник РС бр. 106/2018), чланa 22. Статута Дома здравља Чока, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Чока за 2018. годину бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године са изменама Кадровског плана ДЗ Чока за 2018. годину број: 112-01-200/2018-02 од 25.10.2018. године, директор Дома здравља Чока доноси одлуку да се распише

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом:

 

  1. Возач санитетског возила на неодређено време 1 извршилац

 

II

 

Опис послова: - .

- врши хитан санитетски превоз пацијената;

 - врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али

је оправдан и медицински неопходан;

 - помаже приликом уношења и изношења непокретних

пацијената;

 - управља специјалним санитетским возилом за превоз

нагло оболелог, унесрећеног и повређеног;

 - на интервенцији екипе помаже лекарској екипи у

пружању хитне медицинске помоћи, у поступцима

оживљавања, преносу болесника или медицинске опреме са

виших спратова или подрумских просторија, као и друге

послове које наложи дежурни лекар екипе;

 - рукује инсталисаним системом у возилу и светло –

звучном сигнализацијом у возилу;

 - надзире исправност функције система за оксигенацију,

односно функционисање боце са кисеоником и регулатора

за проток кисеоника у возилу;

 - при преузимању возила контролише његову прописану

опремљеност;

 - води путни налог који по завршетку смене предаје

одговорном возачу смене, сменовођи;

 - одговоран је за безбедност у саобраћају лекарске екипе и

животно угрожених пацијената;

 - у случају удеса обавезно обавештава МУП и шефа возног

парка;

 - материјално одговара за стање и комплетност возила и

опреме у њему;

 - стара се за своје возило, редовно га одржава и сервисира

и врши поправке на њему с обзиром на своје стручно знање и опремљеност алатом и материјалом;

- дужан је да носи возило којим управља на редовне дневне, недељне и месечне техничке прегледе ради добијања потврде о техничкој исправности возила;

- води уредно евиденцију о утрошку горива за возило које користи;

- одржава хигијену у возилу и стара се да опрема буде у исправном и чистом стању;

- ради континуирано у сменама, током свих дана у години од  0-24 часова дневно;

- дужан је да се стално стручно усавршава и оспособљава и да поступа по прописима;

- дужан је да се придржава пословног кодекса установе;

- ради и друге послове из свог делокруга по налогу шефа возног парка, дежурног лекара, главне сестре – техничара ДЗ и директора ДЗ, којима непосредно одговара за свој рад.

 

- средње образовање.

 

Додатна знања / испити/радно искуство

-  возачка дозвола Б категорије.

     

 

                      

III

 

Услови: Поред општих услова предвиђених законом,

 

- Стручна спрема/ образовање:

    -  IV степен стручне спреме, завршена средња школа

 

- Додатна знања / испити/радно искуство: возачка дозвола Б категорије

    

  V

 

Рок за подношење пријаве је 8 ( осам) дана од дана објављивања огласа на званичној интернет страници Националне службе за запошљавање и Министарства здравља РС.

 

VI

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави лекарско уверење о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

VII

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

 

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

VIII

 

Пријаве са доказима доставити у затвореној коверти лично кадровској служби Дома здравља Чока или поштом на адресу:

Дом здравља Чока, ул. Сенћанска бр.3, 23320 Чока,

са назнаком: „ Пријава на оглас“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.    

 

 

Директор Дома здравља Чока

др Биљана Мусулин Јањић