Дом здравља Чока

На основу  чланова 7. и 8.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( Сл. гласник РС бр. 106/2018), чланa 22. Статута Дома здравља Чока, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Чока за 2018. годину бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године са изменама Кадровског плана ДЗ Чока за 2018. годину број: 112-01-200/2018-02 од 25.10.2018. године и Закључком 51 број: 112-2980/2019 од 26.03.2019. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, директор Дома здравља Чока доноси одлуку да се распише

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом:

 

  1. Лабараторијски техничар................. 1 извршилац

 

II

 

Опис послова:

Општи / типични опис посла

- узима узорке биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања у здравственој установи и у оквиру теренског рада;

- припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме;

- одржава културе микроорганизама;

- ради на биохемијским и другим анализаторима;

- изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром лабораторијских услуга на примарном нивоу здравствене заштите, о чему води прописану медицинску документацију;

- правилно одлаже медицински отпад;

- ради све лабораторијске анализе под надзором

начелника;

- води дневник рада и израђује извештаје и анализе о свом послу у лабораторији;

- ради уз изложеност токсичким агенсима и инфекцији;

- узима материјал за потребне анализе;

- ради лабораторијске анализе које му повери и начелник;

- води прописану медицинску документацију, евиденцију

и фактурисање услуга и шаље извештаје, као и статистичке податке;

- дужан је да се стално стручно усавршава и оспособљава и да примењује прописане и одобрене стандардне методе и поступке добре лабораторијске праксе;

- дужан је да се придржава етичког кодекса здравствених радника и пословног кодекса установе;

- ради и друге послове из свог делокруга и по налогу начелника службе, главног лаборанта, главне медицинске сестре-техничара ДЗ и директора ДЗ којима непосредно одговара за свој рад.

Стручна спрема/ образовање

 - средње образовање.

Додатна знања / испити/радно искуство

-  стручни испит; 

-  лиценца;

-  најмање шест месеци радног искуства у звању лабораторијског техничара.

 према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Чока.

 

III

 

Услови: средње образовање,стручни испит,лиценца,најмање 6 месеци радног искуства у звању лабараторијског техничара.

V

 

Рок за подношење пријаве је 8 ( осам) дана од дана објављивања огласа на званичној интернет страници Националне службе за запошљавање и Министарства здравља РС.

 

VI

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави лекарско уверење о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

VII

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

 

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

VIII

 

Пријаве са доказима доставити у затвореној коверти лично кадровској служби Дома здравља Чока или поштом на адресу:

Дом здравља Чока, ул. Сенћанска бр.3, 23320 Чока,

са назнаком: „ Пријава на оглас“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.    

 

 

В.д. директор Дома здравља Чока

др Биљана Мусулин Јањић