ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

На основу  члана  7 и  8    Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС, број 106/2018) и члана 22 Статута

 

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 БЕОГРАД

Краљице Јелене број 22

 

 

РАСПИСУЈЕ   ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време, због повећаног обима посла у трајању од 3 (три) месеца,  са пуним радним временом у  Служби за радиолошку, ултразвучну и лабораторијску дијагностику, Одсек за лабораторијску дијагностику

 

- ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР-1 ИЗВРШИЛАЦ

 

УСЛОВИ:   средња медицински школа, смер лабораторијски техничар, IV степен стручне

                     спреме, положен стручни испит, дозвола за рад-лиценца, познавање рада на

                     рачунару, возачка дозвола Б категорије, радно искуство шест месеци у звању

                      лабораторијског техничара

 

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:

-фотокопију дипломе о средњој медицинској школи, смер лабораторијски техничар,

-фотокопија уверења о положеном стручном испиту,

-фотокопија дозволе за рад (лиценце) или решења о упису у комору,

- фотокопија возачке  дозвола Б категорије

-кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблагоремене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор и проверу стручног знања, , које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд.

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“

Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица

 

 

ДИРЕКТОР

Прим др Добрила Васић