Општa болницa Сремска Митровица

            На основу члана 16. Статута Опште болнице Сремска Митровица, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019)

Сремска Митровица,  директор Опште болнице Сремска Митровица

 

 

Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос на одређено време

 

1.Медицинска сестра-техничар у амбуланти-главна сестра техничар – Ортопедска амбуланта, Служба за специјалистичко-консултативне прегледе-Сектор заједничких медицинских послова, на одређено време, до повратка одсутног радника са боловања, са пуним радним временом.  извршилац 1.                          

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови: Средње образовање у трајању од четири године, завршена Средња медицинска школа општег смера, положен стручни испит,радно искуство 6 месеци након положеног стучног испита,  лиценца.            

Опис:  Организује и контролише рад медицинских сестара-техничара  и помоћних радника у амбуланти. Непосредно учествује у процесу рада. Помаже доктору  приликом прегледа и интервенција.  Уз сагласност главне сестре-техничара Опште болнице организује спровођење санитарних и хигијенско-епидемиолошких мера и предлаже мере за њихово побољшање. Контролише исправност апарата и инструмената и обезбеђености потребним инвентаром и материјалом у оделењу. Води евиденцију о униформама и лековима и предлажу  мере за рационално коришћење материјала и лекова. Контролише вођење медицинске и друге документације из домена рада медицинских сестара и помоћног особља у амбуланти. Врши задуживање и раздуживање инвентара у амбуланти  за шта одговара и врши контролу инвентара. Стара се о дисциплини у амбуланти. Ради и друге послове из своје стручности  по налогу главне сестре-техничара Опште болнице, доктора у амбуланти, којима је непосредно и одговорна. 

 

               Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

-  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

-  Фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

-  Фотокопија Уверења о положеном стручном испиту

-  Фотокопија Лиценце или Решење о упису у Комору МСЗТС

    -  Фотокопија важеће личне карте

    -  Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом  

    -  Потврда о радном искуству.         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Напомена: Кандидати који буду примљени у радни однос по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од надлежног Диспанзера медицине рада.У случају да изабрани кандидат не испуњава услове у погледу здравствене способности за рад на радном месту, вршиће се поновни избор из реда кандидата који су конкурисали за то радно место.

            Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се путем поштe или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за који оглас и које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

  Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

 

ДОСТАВИТИ:

 

1.На огласну таблу Опште болнице                                   ДИРЕКТОР

2.Националној служби за запошљавање                    ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

3.Помоћнику директора Сектора                              СРЕМСКА МИТРОВИЦА      

4.Кадровском одсеку                                             

5.Архиви                                                                              др Живко Врцељ