ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР

На основу чл.7 и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (»Сл.гласник РС« 96/19), кадровског плана за 2018.годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године и Обавештења Министарства здравља Републике Србије бр.112-01-1382/2019-02 од 29.11.2019.године а у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-10873/2019 од 30.10.2019.године, Здравствени центар Зајечар расписује

 

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на одређено време

 

  1. 2 (два) ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ на одређено време са пуним радним временом, ради обезбеђења кадра за обављање здравствене делатности за рад у секундарној здравственој заштити ,
  2. 1 (једног) ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ, на одређено време са пуним радним временом, ради обезбеђења кадра за обављање здравствене делатности за рад у примарној здравственој заштити и
  3. 1 (једног) ТЕХНИЧАРА ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА,на одређено време са пуним радним временом, ради обезбеђења кадра за обављање здравствене делатности за рад у секундарној здравственој заштити

 

          

                        УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидат треба да испуњавају и следеће услове:               

Под 1и 2: високо образовање – завршен медицински факултет

и положен стручни испит;

Под 3: IVстепен – завршена техничка школа,смер електротехничар рачунара .

                       

                        Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:

  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
  • уверење о положеном стручном испиту,
  • извод из матичне књиге рођених-венчаних.

-         биографија

 

            Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

            Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

                        Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања.

 

 

В.Д.  Д И Р Е К Т О Р,

Др Мирослав Стојановић